สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง

ก้าวสู่เส้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ที่กําลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนําความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตรายการเทียบเท่าระดับมืออาชีพ ทั้งยังสามารถเลือกศึกษากระบวนการผลิตรายการเฉพาะรูปแบบตามความถนัดและความสนใจ อีกทั้งยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานอันมีเอกลักษณ์ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ                         

ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ด้านการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ 5G กำลังจะเข้ามามีบทบาท ตอบโจทย์สื่อยุคใหม่ไร้ขีดจำกัด ตอบรับทุกแพลตฟอร์มไปได้ทุกทิศทาง สื่อทุกอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต สร้างเนื้อหาการผลิตสื่ิอ เป็นผู้ผลิตสื่อได้หลากหลายแพลตฟอร์ม มีช่องทางอาชีพใหม่ๆ

 

ด้านการผลิตสื่อวิทยุและรายการโทรทัศน์

ภาควิชานี้ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งด้านการคิดและกระบวนการผลิตเข้าสู่วงการวิทยุและโทรทัศน์ แนวทางหลักในการเรียนการสอนที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์ สู่ฝันนักสื่อสาร”  ผู้เรียนจะถูกฝึกให้มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล  อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือระบบดิจิตอลที่ทันสมัยไปพร้อมกัน ดังนั้น นอกจากจะมีแนวความคิดที่สร้างสรรค์แล้ว ยังสามารถนำความคิดมาแปรเป็นรูปธรรมได้อย่างน่าสนใจและมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือระบบดิจิตอลในการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพดีเทียบเท่าอุปกรณ์ที่ใช้ในวงการวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์มืออาชีพทันที

 

ด้านการบริหารจัดการรายการวิทยุและโทรทัศน์

นอกจากแนวทางในการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์แล้ว “การคิดอย่างนักธุรกิจ” ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่แฝงลงไปในการเรียนเช่นกัน นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจด้านงานการบริหารจัดการ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ในบริบทสังคมต่างๆ ผู้เรียนจะถูกปลูกฝังวิธีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณของนักสื่อสาร และรู้เท่าทันกลไกทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถเป็น Producer ที่มีความรู้รอบด้าน และสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างชาญฉลาด  

หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติงานจริง
ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตรายการระบบดิจิทัลอันทันสมัย
ในทุกแพลตฟอร์มเทียบเท่าวงการวิชาชีพ
เทอมแรก 35,880
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 336,980
(ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563)

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง)

Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง

Broadcasting


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)