สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง

ก้าวสู่เส้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง ที่กําลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนําความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตรายการเทียบเท่าระดับมืออาชีพ ทั้งยังสามารถเลือกศึกษากระบวนการผลิตรายการเฉพาะรูปแบบตามความถนัดและความสนใจ อีกทั้งยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานอันมีเอกลักษณ์ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ                         

ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ด้านการผลิตสื่อสตรีมมิง

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ 5G กำลังจะเข้ามามีบทบาท ตอบโจทย์สื่อยุคใหม่ไร้ขีดจำกัด ตอบรับทุกแพลตฟอร์มไปได้ทุกทิศทาง สื่อทุกอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต สร้างเนื้อหาการผลิตสื่อ เป็นผู้ผลิตสื่อได้หลากหลายแพลตฟอร์ม มีช่องทางอาชีพใหม่ๆ

 

ด้านการผลิตสื่อวิทยุและรายการโทรทัศน์

ภาควิชานี้ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งด้านการคิดและกระบวนการผลิตเข้าสู่วงการวิทยุและโทรทัศน์ แนวทางหลักในการเรียนการสอนที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์ สู่ฝันนักสื่อสาร”  ผู้เรียนจะถูกฝึกให้มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล  อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือระบบดิจิทัลที่ทันสมัยไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือระบบดิจิทัลในการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพดีเทียบเท่าอุปกรณ์ที่ใช้ในวงการวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์มืออาชีพทันที

 

ด้านการบริหารจัดการรายการวิทยุและโทรทัศน์

นอกจากแนวทางในการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์แล้ว “การคิดอย่างนักธุรกิจ” ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่แฝงลงไปในการเรียนเช่นกัน นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจด้านงานการบริหารจัดการ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ในบริบทสังคมต่างๆ ผู้เรียนจะถูกปลูกฝังวิธีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณของนักสื่อสาร และรู้เท่าทันกลไกทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถเป็น Producer ที่มีความรู้รอบด้าน และสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างชาญฉลาด  

หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติงานจริง
ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตรายการระบบดิจิทัลอันทันสมัย
ในทุกแพลตฟอร์มเทียบเท่าวงการวิชาชีพ
เทอมแรก 24,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 347,580
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง)

Bachelor of Communication Arts (Broadcasting and Streaming Media Production)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง

Broadcasting and Streaming Media Production


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
img
ก้าวมาร่วมทำงานจริงในวงการ “BU COME ONE GEN 4”
2023-03-22
img
ร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง “ปทุมธานี”
2023-03-15
img
“ธรรมให้เด็กมันดู” รางวัลชนะเลิศสื่อคุณธรรม จากการลงมือทำของเด็ก BU
2023-02-24
img
สาขาอีเว้นท์ฯ แท็กทีม ป๋าเต็ด ปั้นเด็กสู่เวที Music Festival ระดับสากล
2023-02-20
img
โครงการ “BU COME ONE” รุ่น3 สุดปัง!! คว้า 2 นักศึกษา ร่วมงาน “ช่อง one 31”
2023-02-09
img
เบส รักษ์วนีย์ Youtuber ความสามารถสุดปัง เรียนจบคว้าปริญญาตรี
2022-12-19
img
YouTube Shorts Community Roadshow คอนเทนต์ปัง! คลิปไวรัลโดนใจ เปิดประสบการณ์ใหม่ @BU
2022-11-29
img
เด็กนิเทศฯ ร่วม workshop ผลิตหนังสั้นกับมืออาชีพตัวจริง
2022-09-07
img
เด็ก BUCA ชนหมัดใส่สกิลแร็ปสร้างสรรค์สื่อ “หวงแหน”
2022-09-05
img
เด็กนิเทศฯ รวมทีมเล่าเรื่องชุมชนสร้างสรรค์สื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
2022-07-27