มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

จากความใฝ่ฝัน จินตนาการ และแรงบันดาลใจ ก้าวสู่เส้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์ ในงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่กําลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนําความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Production) และการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (Television Program Production) เทียบเท่าระดับมืออาชีพ ทั้งยังสามารถเลือกศึกษากระบวนการผลิตรายการเฉพาะรูปแบบตามความถนัดและความสนใจ อีกทั้งยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานอันมีเอกลักษณ์ใหม่ๆ เฉพาะบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ด้านการผลิตสื่อวิทยุและรายการโทรทัศน์ ภาควิชานี้ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งด้านการคิดและกระบวนการผลิตเข้าสู่วงการวิทยุและโทรทัศน์ แนวทางหลักในการเรียนการสอนที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์ สู่ฝันนักสื่อสาร” ผู้เรียนจะถูกฝึกให้มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือระบบดิจิตอลที่ทันสมัยไปพร้อมกัน ดังนั้น นอกจากจะมีแนวความคิดที่สร้างสรรค์แล้ว ยังสามารถนำความคิดมาแปรเป็นรูปธรรมได้อย่างน่าสนใจและมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือระบบดิจิตอลในการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพดีเทียบเท่าอุปกรณ์ที่ใช้ในวงการวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์มืออาชีพทันที ด้านการบริหารจัดการรายการวิทยุและโทรทัศน์ นอกจากแนวทางในการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์แล้ว “การคิดอย่างนักธุรกิจ” ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่แฝงลงไปในการเรียนเช่นกัน นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจด้านงานการบริหารจัดการ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ในบริบทสังคมต่างๆ ผู้เรียนจะถูกปลูกฝังวิธีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณของนักสื่อสาร และรู้เท่าทันกลไกทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถเป็น Producer ที่มีความรู้รอบด้าน และสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างชาญฉลาด
เทอมแรก 44,980
ตลอดหลักสูตร 351,580

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Broadcasting


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)