สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง

ก้าวสู่เส้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง ที่กําลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนําความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตรายการเทียบเท่าระดับมืออาชีพ ทั้งยังสามารถเลือกศึกษากระบวนการผลิตรายการเฉพาะรูปแบบตามความถนัดและความสนใจ อีกทั้งยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานอันมีเอกลักษณ์ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ                         

ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ด้านการผลิตสื่อสตรีมมิง

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ 5G กำลังจะเข้ามามีบทบาท ตอบโจทย์สื่อยุคใหม่ไร้ขีดจำกัด ตอบรับทุกแพลตฟอร์มไปได้ทุกทิศทาง สื่อทุกอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต สร้างเนื้อหาการผลิตสื่อ เป็นผู้ผลิตสื่อได้หลากหลายแพลตฟอร์ม มีช่องทางอาชีพใหม่ๆ

 

ด้านการผลิตสื่อวิทยุและรายการโทรทัศน์

ภาควิชานี้ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งด้านการคิดและกระบวนการผลิตเข้าสู่วงการวิทยุและโทรทัศน์ แนวทางหลักในการเรียนการสอนที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์ สู่ฝันนักสื่อสาร”  ผู้เรียนจะถูกฝึกให้มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล  อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือระบบดิจิทัลที่ทันสมัยไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือระบบดิจิทัลในการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพดีเทียบเท่าอุปกรณ์ที่ใช้ในวงการวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์มืออาชีพทันที

 

ด้านการบริหารจัดการรายการวิทยุและโทรทัศน์

นอกจากแนวทางในการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์แล้ว “การคิดอย่างนักธุรกิจ” ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่แฝงลงไปในการเรียนเช่นกัน นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจด้านงานการบริหารจัดการ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ในบริบทสังคมต่างๆ ผู้เรียนจะถูกปลูกฝังวิธีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณของนักสื่อสาร และรู้เท่าทันกลไกทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถเป็น Producer ที่มีความรู้รอบด้าน และสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างชาญฉลาด  

หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติงานจริง
ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตรายการระบบดิจิทัลอันทันสมัย
ในทุกแพลตฟอร์มเทียบเท่าวงการวิชาชีพ
เทอมแรก 26,280
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 352,080
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง)

Bachelor of Communication Arts (Broadcasting and Streaming Media Production)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง

Broadcasting and Streaming Media Production


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)