มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนานาชาติ หักลบกับทุนการศึกษา BU Global Gen มูลค่า 180,000 บาทแล้ว (เฉพาะสาขาที่ได้รับทุนเท่านั้น)