มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

* เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับทุน BU Quota

  1. ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด  คลิก!!
  2. ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 62) 
    โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 8,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1
  3. ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสมัครเข้า
  4. เป็นนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ที่ชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน หรือใช้สิทธิ์ชำระ 8,000 บาทของผู้กู้ กรอ.

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนานาชาติ หักลบกับทุนการศึกษา BU Global Gen มูลค่า 180,000 บาทแล้ว (เฉพาะสาขาที่ได้รับทุนเท่านั้น)