มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปีการศึกษา

ไม่พบข้อมูลค่าเล่าเรียนในปีการศึกษานี้ค่ะ

หมายเหตุ

* เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับทุน BU ก้าวใหม่

  1. ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิก!!
  2. ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 62) 
    โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 5,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1
  3. ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสมัครเข้า
  4. เป็นนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ที่ชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน หรือใช้สิทธิ์ชำระ 8,000 บาทของผู้กู้ กรอ.

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* ทุนการศึกษา BU Global Gen มูลค่า 180,000 บาท (เฉพาะสาขาที่ได้รับทุนเท่านั้น)