• School

Bangkok University International (For Foreign Students)

International Program - Business English

(International Program - Business English)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
62,230 535,030

International Program - Communication Strategy and Ideation

(International Program - Communication Strategy and Ideation)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
68,230 560,330

International Program - Digital Media and Design

(International Program - Digital Media and Design)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
89,630 683,030

International Program - International Tourism and Hospitality Management

(International Program - International Tourism and Hospitality Management)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
77,230 585,430

International Program - Marketing

(International Program - Marketing)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
67,630 537,930

International Program - Culinary Arts and Design

(International Program - Culinary Arts and Design)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
83,130 624,430

International Program - Innovative Media Production

(International Program - Innovative Media Production)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
68,230 565,330

International Program - Entrepreneur

(International Program - Entrepreneur)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
61,430 565,530

School of Business Administration

Marketing

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการตลาด)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 42,580 293,780

Finance

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการเงิน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 42,580 291,280

Management

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการจัดการ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 42,580 291,280

International Business Management

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 42,580 291,280

Digital Marketing

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 42,580 293,780

Digital Marketing (Digital Entrepreneur & Brand Influencer)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 46,780 333,680

International Business Management (Chinese)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 44,380 313,680

Financial and Investment Planning

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 50,980 406,480

Logistics and Supply Chain Management

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 46,780 291,280

Logistics and Supply Chain Management (Digital Commerce Logistics)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 48,780 314,480
School of Humanities and Tourism Management

English

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 42,580 288,980

Tourism and MICE Management

(สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 42,580 328,180

Hotel Management

(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 42,580 354,680

Airline Business Management

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 42,580 304,680
School of Communication Arts

Digital Public Relations

([เต็มจำนวนรับ] นิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 49,480 335,480

Digital Advertising

([เต็มจำนวนรับ] นิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 49,480 340,980

Creative Branding

([เต็มจำนวนรับ] นิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 49,480 335,480

Influencer Branding

([เต็มจำนวนรับ] นิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 49,480 340,980

Digital Journalism

([เต็มจำนวนรับ] นิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นวารสารดิจิทัล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 49,480 340,980

Creative Content Production and Digital Experience

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 50,980 375,280

Broadcasting and Streaming Media Production

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 44,380 346,080

Event Production and MICE Management

([เต็มจำนวนรับ] สาขาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 47,380 354,780

Performing Arts

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาศิลปะการแสดง)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 3) 58,180 425,080
School of Digital Media and Cinematic Arts

Film

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาภาพยนตร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 45,880 451,980

Digital Media

(สาขาวิชาสื่อดิจิทัล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 56,880 478,880
School of Information Technology and Innovation

Computer Science (Data Science and Cybersecurity)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 53,080 361,880

Computer Science

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 53,080 361,880

Information Technology

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 53,080 361,880

Games and Interactive Media

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 56,680 385,880
School of Accounting

Accountancy

(หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 42,580 299,180
School of Entrepreneurship and Management

Entrepreneurship

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 54,580 443,980
School of Law

Laws

([เต็มจำนวนรับ] หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 41,180 302,980
School of Economics and Investment

Economics

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 42,580 285,780
School of Engineering

Artificial Intelligence Engineering and Data Science

(สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 50,480 372,280

Electrical Engineering

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 48,580 354,180

Computer and Robotics Engineering

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 50,480 373,780

Multimedia and Entertainment Engineering

(สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 50,480 357,880
School of Fine and Applied Arts

Art and Design (Product Service and Experience Design)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (การออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 57,580 385,180

Art and Design (Illustration Comic and Character Design)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (การออกแบบภาพประกอบ การ์ตูน และคาแรคเตอร์))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 57,580 379,380

Art and Design (Contemporary Art and Photography)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศิลปะร่วมสมัยและภาพถ่าย))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 57,580 378,380

Art and Design (Interdisciplinary Design)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (สหวิทยากรการออกแบบ))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 57,580 379,280

Communication Design

(สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 3) 57,580 380,380

Fashion Design

(สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 57,580 379,280
School of Architecture

Architecture

(สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 54,580 479,280

Interior Architecture

(สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 51,780 386,680
Bangkok University Chinese International

Business Chinese (International Trade)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 54,230 377,730

Business Chinese (Tourism Business)

([เต็มจำนวนรับ] สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยว)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 54,230 377,730
Bangkok University International (For Thai Students)

International Program - Business English

(International Program - Business English)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 56,830 497,230

International Program - Communication Strategy and Ideation

(International Program - Communication Strategy and Ideation)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 62,830 520,730

International Program - Digital Media and Design

(International Program - Digital Media and Design)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) , Human Capital 83,330 645,230

International Program - International Tourism and Hospitality Management

(International Program - International Tourism and Hospitality Management)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 71,830 546,730

International Program - Marketing

(International Program - Marketing)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 62,230 499,230

International Program - Culinary Arts and Design

(International Program - Culinary Arts and Design)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 76,830 585,730

International Program - Innovative Media Production

(International Program - Innovative Media Production)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 62,830 525,730

International Program - Entrepreneur

(International Program - Entrepreneur)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 56,930 525,930
Note

Remarks
- Please note that an estimated tuition and fees are subject to change, depending on course availability upon registration.

- An estimated expense does not include a fee for an preparatory course for an international program, for students of the International Programs who are required to take the preparatory course.