Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
ยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกและสร้างประโยชน์มากมายให้แก่ประชากรโลกและในระดับอุตสาหกรรม หนึ่งในเทคโนโลยีที่ผู้คนคุ้นเคย คือ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์” ที่พร้อมเป็นตัวช่วยและสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ให้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้วงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ยังคงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถอีกจำนวนมาก เป็นสายอาชีพที่มาแรงติดเทรนด์โลกในยุคนี้อีกด้วย ทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงาน โดยสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  มีตลาดงานกว้าง ครอบคลุมในส่วนของ Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation เรียนรู้งานทั้ง Hardware และ Software ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และก้าวทันข้อมูลยุคใหม่กับ Big Data โดยบัณฑิตจะมีความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ และยังได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพิ่มวิชาเลือกใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถเลือกเรียนได้เองตามความชอบ พร้อมตอบโจทย์ยุคโลกอนาคต ไม่ตกเทรนด์ โดยล่าสุดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ได้เพิ่มวิชาเลือกใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น Blockchain technology & Cryptocurrency, Cybersecurity & Cloud service, Real-time OS (3d Sensing, Mapping), Robotics simulation, Collaborative robots. มาเรียนกับเรา แล้วออกไปขับเคลื่อนโลกใบนี้กัน! ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรมีความทันสมัยรองรับกับเทคโนโลยี Digital Disruptionเน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคตเรียนจบพร้อมไปสอบใบ Certificate ระดับสากลมีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริงได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรมมีห้อง LAB และ เครื่องมือหลากหลาย Lab AI + Robotics Lab + BU CROCCS
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
นี่คืออีกหนึ่งสายอาชีพที่จบแล้วมีงานรองรับทันที! ในยุคที่มัลติมีเดียกลายเป็นความบันเทิงที่อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงเวลา หลายองค์กรจึงต้องการบุคลากรที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถของมัลติมีเดียให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ ของ ม.กรุงเทพ จึงออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมการสร้างงานที่หลากหลายครบวงจร จัดเต็มผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง มาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการออกแบบมัลติมีเดียที่ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและเขียนโปรแกรม สำหรับงานแสดง อีเว้นท์ คอนเสิร์ต การทำ CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงทักษะการเขียนโปรมแกรม การผลิตภาพนิ่งและวิดีโอ ตลอดจนการผลิตสื่อ เนื้อหา และบริการในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในสายงานนี้  ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใดๆ ที่นักศึกษาสนใจ ตั้งแต่บทบาทผู้เริ่มต้นสร้างงานอย่าง Technology Inventor, Production Maker, New Media Innovation หรือตำแหน่งที่ต้องลงรายละเอียดและเป็นฝ่ายดำเนินงานอย่าง Software Programmers, Integration Technology, Application Programmer หรืองานที่เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่าง Interactive Media, Entertainment Implementer Computer, Graphic Technical Supervisor และ Technical Animator ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับบัณฑิตของเรา ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนมัลติมีเดียแบบ Multi-skills ได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายเรียนกับอาจารย์ระดับมืออาชีพทำโปรเจ็กต์จริง เพื่อพัฒนาความสามารถจบไปเป็นที่ต้องการของตลาดงานเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียสำหรับ Event & Exhibition & Concertเน้นพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง ที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการเขียนโปรแกรมนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง มาสร้างเรื่องในงานแสดงและอีเวนท์หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนมีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ อุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงานสร้างผลงาน ด้าน Event และ Entertainment ทั้งส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรม (Software) และการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (Plug and Play)
คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บัญชี เป็นสายอาชีพที่ทุกธุรกิจต้องการตัว! เพราะบัญชีไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของ ม. กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญการบัญชี การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อโลก พร้อมกับทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือ IT และภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างนักบัญชีที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเติบโตไปเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง โดยมีผู้สอนจากพันธมิตรวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 มาร่วมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่า เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตของเราจะมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี และพร้อมจะก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจแน่นอน! ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรทันสมัยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ทีมผู้สอนคุณภาพจากพันธมิตรในวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพมีวิชาที่ตอบโจทย์งานในอนาคตและเทรนด์วิชาชีพบัญชี เช่น วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับวิชาชีพบัญชี การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เป็นต้นมีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีสารเทศ สามารถต่อยอดในงานด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยใช้ Blended Learning Model เน้น Active Learning การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร นำทีมมาช่วยเป็น Coach สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงกับโจทย์ประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริงเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ/องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบตอบโจทย์การเรียนรู้ เสริมกิจกรรม การเรียนโดยใช้กรณีศึกษาจริงในธุรกิจ (Real Business Cases) เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจมาเล่าประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารจัดการในกรณีศึกษา  โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี บัณฑิตมีคุณสมบัติในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีสนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบทั้งใบประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานระหว่างเรียน ได้รับความรู้และทักษะอย่างเต็มที่  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านบัญชี และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปะการแสดงอันดับหนึ่งของไทย ครบวงจรด้านการแสดงที่สุดในประเทศไทยศาสตร์และศิลป์ของการแสดงละครเวที เป็นศิลปะที่ทั่วโลกต่างหลงใหล ไม่ว่าเทคโนโลยีแบบใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ การสร้างผลงานการแสดงสะท้อนผ่านสื่อมีความสำคัญอยู่เสมอ ทั้งการแสดงสดอย่างละครเวที คอนเสิร์ต และอีเว้นท์ สื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมถึงสื่อใหม่อย่างสื่อออนไลน์ ที่สามารถผสานศิลปะแห่งการแสดงเข้ากับเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัลได้เตรียมพร้อมทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และทักษะการปรับตัวที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ บ่มเพาะเป็นศิลปินผู้เก่งรอบด้าน ด้วยหลักสูตรศิลปะการแสดง ที่ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจบันเทิง ทั้งศาสตร์แห่งการร้อง เล่น เต้น โชว์ ด้วยนวัตกรรมศิลปะการแสดงบนทุกแพลตฟอร์ม การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างผลงานอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียนรู้ทักษะที่ครอบคลุมทั้งวงการศิลปะการแสดง ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้กํากับ ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบ ศิลปินนักแสดงหรือผู้ทํางานอยู่เบื้องหลัง มีกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญในวงการ ด้วยคุณภาพระดับสากลและสามารถประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมบันเทิงทุกมิติทำไมต้องเรียนสาขานี้ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจบันเทิง สร้างสรรค์ผลงานได้แบบมืออาชีพ เพราะปฏิบัติจริงตลอด 4 ปีในมาตรฐานการเรียนระดับ World-class นักศึกษาได้ร่วมงานแสดงทั้งในระดับชาติและระดับโลกเรียนศิลปะการแสดงแบบดิจิทัล หลากหลายแพลตฟอร์มในโลกดิจิทัลสามารถสร้างผลงานจากโปรเจกต์จริง สามารถทำงานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิง และอุตสาหกรรมงานอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออดิชั่นจริง และทำงานจริงในอุตสาหกรรมบันเทิงรู้จริง เจาะลึก ประยุกต์ เน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการทำงานจริงกับบริษัทชั้นนำของประเทศ โปรเจกต์ภาพยนตร์เพลงเต็มรูปแบบของไทยทำงานจริงในอุตสาหกรรม 
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ BUSEM แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่เดียวในไทย ร่วมมือกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้แนวคิดของหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจ พร้อมด้วยการจับมือกับ 34 มหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นพันธมิตรด้าน Academic ด้าน Entrepreneurship ทำให้นักศึกษาของเราได้ความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้ตัวจริงในแวดวงธุรกิจ และสอนแบบครอบคลุมทั้งเรื่อง Product/Service/Start-up  หลักสูตรของเราตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ หรืออยากต่อยอดกิจการครอบครัวก็ตาม ที่สอนด้วยหลักสูตร Babson College มหาวิทยาลัยการสร้างเจ้าของธุรกิจอันดับ 1 ของโลก โดยมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงมาเป็นผู้สอน นักศึกษาจะได้เรียนแบบ Project Based Learning ซึ่งได้ลงมือทำจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ และในแต่ละชั้นปีจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เก็บประสบการณ์ เช่น กิจกรรมสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจหรือ BCE ที่นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักธุรกิจตัวจริง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างแผนธุรกิจก่อนเรียนจบ และให้โอกาสนักศึกษาได้ลองสร้างธุรกิจของตนเองในระหว่างเรียน โดยมีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจสูงถึง 100,000 บาท (โดยไม่มีดอกเบี้ย) เรายังมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจคอยให้บริการ และเราพร้อมผลักดันให้นักศึกษาเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มทั้งแบบ Marketplace, social media, และการ Live ขายสินค้า โดย BUSEM ยังมีพาร์ทเนอร์มากมาย จนถือเป็นแหล่งรวมคอนเน็กชั่นที่ใหญ่ และเรายังเป็นมหาวิทยาลัยแรกในไทยที่เซ็น MOU ร่วมกับบริษัท Lazada เพื่อหาช่องทางในการสร้างธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หรืออยากต่อยอดธุรกิจครอบครัว BUSEM พร้อมจะเป็นบันไดขั้นแรกสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ และทำให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแบบของตัวเอง ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนกับตัวจริง นักศึกษาได้พบและได้รับความรู้จากเจ้าของธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพมากกว่า 150 คนตลอด 4 ปีการศึกษา ก้าวทันโลกเทคโนโลยีในโลกอนาคต ทั้งด้านการสร้างธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจบนโลกดิจิทัล และ Metaverse34 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่เป็นพันธมิตรด้าน Academic ด้าน Entrepreneurshipผลักดันให้นักศึกษาเพิ่มช่องทาง ในการทำธุรกิจแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ทั้งแบบ Marketplace, Social Media, และการ Live ขายสินค้ามีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดม.กรุงเทพ แห่งเดียวในไทย ที่ร่วมมือกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้แนวคิดของหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจสอนแบบครอบคลุม Product/Service/Start-upใหม่ รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือกจํานวน 2 รายวิชา คือ         1. Marketing Channel and Retail Business for Entrepreneurs         2. Creative Packaging Design for Entrepreneursอาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง เรียนรู้จากมืออาชีพด้านธุรกิจจริงสามารถมีแผนธุรกิจก่อนเรียนจบและให้โอกาสนักศึกษาได้ลองสร้างธุรกิจของตนเอง ได้ทำธุรกิจจริงในระหว่างเรียนมีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจสูง ถึง 100,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
เรียนรู้การเป็นนักการตลาดผู้มองขาดทุกธุรกิจ  เมื่อการตลาดกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรและธุรกิจต่างให้ความสำคัญ เพื่อให้สินค้าและการบริการมีความน่าสนใจดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ นักการตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวเป็นอย่างมาก สาขาวิชาการตลาด ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งวิชาที่ตอบรับกับโลกอนาคต และวิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบทุกโจทย์ Marketing 5.0 ในทุกสายงานการตลาด และเสริมด้วยประสบการณ์ทันสมัยยุค Marketing 5.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปี ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ อีกมากมายที่มาร่วมออกแบบการเรียนและมอบโจทย์จากชีวิตจริงให้นักศึกษา นอกจากนี้เรายังเตรียมพื้นที่ทำงาน Working Office Space ให้นักศึกษาได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายอีกด้วย จึงมั่นใจได้เลยว่า 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนนักศึกษาให้กลายเป็นนักการตลาดที่ตามทันทุกการเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจอย่างแน่นอน   ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านการวางแผนการตลาด งานด้านพัฒนาธุรกิจและการขาย หรืองานด้านบริหารตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ก็ตาม ความเป็นมืออาชีพจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาของเราได้ติดตัวไป และพร้อมจะเริ่มงานอย่างมั่นใจ! ทำไมต้องเรียนสาขานี้สร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริงเรียนแบบ Learning-by-doing ออกแบบการเรียนพร้อมองค์กรชั้นนำประสบการณ์ทันสมัย Marketing 5.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดวิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการส่งเสริมด้านการตลาดมากมายทีมอาจารย์มืออาชีพและประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปีสามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเรียนรู้จากการทำงานจริง โครงการบริษัทเสมือนหลักสูตรตอบโจทย์ตลาดงานที่มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการในทุกองค์กรในทุกยุคทุกสมัย  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการตลาด และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
เจาะลึกหลักการบริหารและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเติบโตไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุด! ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเป็นทักษะที่ใกล้ตัวมากๆ และหลายคนก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง จึงไม่แปลกเลยที่ธุรกิจ องค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปมักจะมองหาเหล่าที่ปรึกษาทางการเงิน มาช่วยดูแลและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การลงทุน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตการจัดการด้านการเงินได้ หลักสูตรของ สาขาวิชาการเงิน ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การบริหารการเงินครบรอบด้าน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางสายการเงินโดยตรงคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและสอบ IC (Investment Consultant) เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและวิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งทางสาขายังมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทำงานอยู่ในภาครัฐและเอกชน จึงมั่นใจได้เลยว่านักศึกษาจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และทันสมัยอย่างแน่นอน  บัณฑิตของเราจะเติบโตไปเป็นมืออาชีพในอาชีพงานการเงินสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานในสาย Corporate Finance งานในด้าน Investment งานเกี่ยวกับ Banking & Wealth งานด้าน Insurance หรืองานสาย Risk Management ก็ตาม! ทำไมต้องเรียนสาขาวิชานี้ เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบเรียนรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างรอบด้าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงพันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความร่วมมือ                                      โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ โครงการติวสอบ IC (Investment Consultant)เรียนรู้เทคโนโลยีการเงิน FIN-TECH ร่วมมือกับสมาคมฟินเทคประเทศไทย ออกแบบการเรียนการสอนผ่านวิชา Financial Technologyต่อยอดธุรกิจ วิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเป็นโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจในคลาสเรียนเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 5,000 คน ทำงานในภาครัฐและเอกชน
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจจะดำเนินกิจการและขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทักษะของบุคลากรที่เป็นผู้นำ หรือที่เรารู้จักกันว่า “ผู้บริหารหรือนักบริหารธุรกิจ” คือบทบาทสำคัญที่ทุกบริษัทหรือทุกองค์กรต้องมี ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร การบริหารบุคคล การบริหารภายใน การสร้างกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหาร เพื่อเป็นนักธุรกิจและนักบริหารมืออาชีพ อัปเดตตามเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล อัดแน่นด้วยทฤษฎีและฝึกทำธุรกิจจริง เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีทักษะด้านการจัดการและต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ โลกของนักบริหารมืออาชีพจะเปิดกว้าง และรอให้คุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ทำไมต้องเรียนสาขานี้ เรียนครบทุกฟังก์ชั่นธุรกิจ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่มุ่งเน้นการจัดการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และการจัดการธุรกิจดิจิทัล & E-Commerceอัปเดตวิชาทันสมัย เสริมทักษะเพื่ออนาคตการเรียนการสอนเน้นการลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกทำธุรกิจ E-commerce และยังเพิ่มทักษะการจัดการด้วยระบบดิจิทัลเรียนธุรกิจผ่านเกมจำลองธุรกิจ ฝึกแก้โจทย์ธุรกิจจริงกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษา โครงการ Digital Biz Showcase การศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำวิชาเลือกของสาขาวิชามีหลากหลาย จัดกลุ่มเป็นหมวดวิชา ครอบคลุมทุกหมวดที่มีความรู้และทักษะหลากหลายใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงธุรกิจตัวจริงสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ มีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่นเน้นสร้างผู้บริหารมืออาชีพพร้อมทักษะการจัดการด้วยดิจิทัล (Digital MG Professionals)สายอาชีพที่หลากหลายไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียนเรียนจบได้ใน 3 ปีครึ่ง  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการจัดการ และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ในยุคธุรกิจไร้พรมแดนที่สินค้าและการบริการสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลก โอกาสเติบโตในฐานะของนักบริหารรุ่นใหม่ยังรอคุณอยู่เสมอ  เรียนรู้การเป็นนักบริหารที่มีแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุผล โดยมีอาจารย์และวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศและทักษะดิจิทัลในการเรียนและการสอน และรับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริง สัมผัสประสบการณ์จากโจทย์ธุรกิจจริง จากเครือข่ายองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาของเราพร้อมเป็นนักธุรกิจที่สามารถยืนหยัดท้าทายการแข่งขันในระดับสากลได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต   ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจสายวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือธุรกิจสายสตาร์ทอัพ (Start-Up) และเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศ ก็ล้วนเป็นเส้นทางการงานที่พร้อมจะให้นักศึกษาของเราก้าวเดินไปอย่างมืออาชีพแน่นอน ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนรู้การทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างถูกต้องและเป็นระบบฝึกปฏิบัติ และสัมผัสประสบการณ์ที่ท้าทายจากโจทย์ธุรกิจจริงมีวิชาที่เจาะลึกถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคที่สำคัญของโลกอาจารย์และวิทยากรมีประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรียนสนุกจากเกมธุรกิจเน้นให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ทำธุรกิจได้ทุกหนแห่งเติมความพร้อม เพิ่มความมั่นใจกับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษในทุกรายวิชามีเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ทั้งในและต่างประเทศการจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านทางวิชา Personality Development โดยวิทยากรจากจากบริษัทชั้นนำต่างๆสามารถจบได้ภายใน 3.5 ปี 
ดูเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

รถเมล์ สาย 39 ปอ.510 / ปอ.520

รถตู้ สาย ต.85-93 (ฝั่งเกาะพญาไท)

 1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มธ. (ศูนย์รังสิต) - ใกล้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 2. สาย ต.118-1 หมอชิต-มธ. (ศูนย์รังสิต)
 3. สาย 1008 (อยู่ตรงข้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)
 4. ช่วงรังสิต-มธ. (ศูนย์รังสิต)

รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) 

 1. ลงสถานีหมอชิต (ทางออก 3,4) ต่อรถตู้สาย ต. 118-1
 2. ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางออก 3,4) ต่อรถตู้สาย ต.85-93 (ฝั่งเกาะพญาไท)
 3. ลงสถานีแยกคปอ. (ทางออก 1,3) ต่อรถเมล์ สาย 39,520

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT)

    ลงสถานีจตุจักร (ทางออก 3,4) ต่อรถตู้สาย ต.118-1 หมอชิต-มธ. (ศูนย์รังสิต)

รถไฟฟ้าสายสีแดง (SRT)

    ลงสถานี รังสิต ทางออกที่ 3 ต่อรถสองแถวสาย รังสิต-จารุศร

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์