Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
          ยุคแห่งเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทุกธุรกิจจึงต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความพร้อมผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน สามารถประยุกต์ทักษะเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ สร้างศักยภาพทางการบริหารให้บุคลากรเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้นำ และทักษะทำงานเป็นทีมได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมจะขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสำเร็จและยืนอยู่ในแนวหน้า หรือสามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้  
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
         โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม การสื่อสารถือเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งหวังในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จึงมีผลในการขับเคลื่อนองค์กร หากองค์กรมีผู้นำด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู้เป้าหมายได้ไม่ยากเลย          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์และสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม โดยหลักสูตรได้พัฒนาให้สอดคล้องกับ Trend โลกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักบริหาร นักวางแผน ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย          โดยบุคลากรผู้สอนทุกท่าน มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจจากประสบการณ์จริงได้อย่างผู้มีความชำนาญ อีกทั้งหลักสูตรได้มีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ทำให้การเรียนรู้กว้างไกล และสามารถนำความรู้จากทุกภาคส่วนมาผนวกและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสายงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
คณะนิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
          เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไร้ขีดจำกัด สังคมโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทในการดำเนินงานทางการตลาดอย่างเต็มที่ และแน่นอนว่าศักยภาพของมนุษย์ต้องถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดความต้องการและบรรลุเป้าหมายในอาชีพ ตลอดจนประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ           เทคโนโลยีออนไลน์พัฒนาไปไกลและมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ส่งผลให้การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนขยับมาเป็นกระแสหลักที่สำคัญของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันและอนาคต เป็นกุญแจสำคัญที่นักการตลาด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้           ธุรกิจและบริษัทต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลมากขึ้น จนกลายเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงมากในปัจจุบันและยังได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าและการตลาดทั่วไปค่อนข้างมาก           ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจริงๆ ในเมืองไทยยังมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และยังไม่มีมหาวิทยาลัยใด เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมมือกับกลุ่มกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตัวจริงจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Digital Agency ชั้นนำของประเทศ พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างนักสื่อสารการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของปัจจุบันและอนาคต           หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับการเรียนที่เท่าทัน Trend โลก เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่ล้ำสมัยและมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจใน platform ออนไลน์  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารที่โดดเด่น สามารถสร้างและถ่ายทอดเนื้อหาอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ ผสมผสานกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีพลังในการเข้าถึงผู้รับสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังปรับใช้เนื้อหาข่าวสาร เทคโนโลยีออนไลน์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 Master of Architecture Program is an intensive bilingual program (Thai-English) for those who have apassion for architecture, interior design, and innovative architectural business. With the research-baseddesign approach, this program extends the brighter pathways both in architectural design andconstruction industries including academic careers in architecture.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรสองภาษาสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในวงการออกแบบและก่อสร้าง หลักสูตรเปิดกว้างสำหรับผู้สมัครที่จบปริญญาตรีสายสถาปัตยกรรมหลัก และการออกแบบภายในมาโดยตรง รวมไปถึงผู้สมัครที่จบปริญญาตรีจากสาขาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ลงลึกมากขึ้นทั้งด้านแนวคิด เทคโนโลยีความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้อาคาร หลักสูตรมุ่งเน้นด้านการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งภายในภายนอกและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้เรียนสามารถเติมเต็ม ประสบการณ์และปรับคุณวุฒิภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและอาจารย์พิเศษที่เป็นนักออกแบบ และนักธุรกิจแถวหน้าของวงการออกแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจออกแบบให้กว้างขวางมากขึ้น โดยผ่านEcosystem และ Partnership ของหลักสูตร ที่เป็นองค์กรชั้นนำและสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ระดับชาติและนานาชาติมี 3 สาขาวิชาเอก สถาปัตยกรรม (Architecture)สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)นวัตกรรมและการบริหารจัดการงานออกแบบ (Innovative Design and Management) Working While Learningตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีเวลาน้อย เรียนเฉพาะวันเสาร์ สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ มีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 1.5 ปีInternational Experiencesหลักสูตรสองภาษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ  ช่วงในการดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคมภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคมภาคฤดูร้อน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
หลักสูตรนานาชาติ Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program)
Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering aims to produce a Master with in-depth knowledge of electrical and computer engineering. Students will be working alongside a team of faculty and researchers at the School of Engineering on cutting-edge research. Students will be provided with the background needed and comprehensive skills training. Strong emphasis is put on communication skills, research methodology and technical writing as well.
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
          ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีธุรกิจมาก่อน สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคน หากมีเป้าหมายและ Passion จะต่อยอดความรู้และผลักดันการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ จัดเต็มความรู้ ความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจอย่าง SME หรือธุรกิจ Startup สร้างธุรกิจควบคู่การเรียนปริญญาโท มีโอกาสจบใน 14 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่ทำงานไปด้วย โดยการเรียนจะแบ่งเป็นเรียนทฤษฎี เข้าใจทักษะ เจาะลึกการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์และการวางแผนต่างๆ พร้อมจัดเต็มด้วย Workshop สุดเข้มข้น ที่จะทำให้สิ่งที่เรียนมาได้ลองใช้จริง ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์กับไอเดียธุรกิจของแต่ละคน ได้เรียนกับนักธุรกิจระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มี Mentor เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาและแนะนำในด้านที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมคอนเน็คชั่นจากนักธุรกิจตัวจริง 
หลักสูตรนานาชาติ Master of Communication Arts Program in Global Communication (International Program)
          The dynamics of economics, society, communication, technology, culture, and law in the midst of globalization not only influence the sociocultural environment but also the media contents and media consumption in all continents, transforming global customer’s behavioral orientation from mass consumption to individual consumption.          Master of Communication Arts Program in Global Communication aims to develop you to the future “transformational leader,” who has a solid theoretical knowledge and insights in managing convergence of media and the multicultural and cross-cultural contents of media in the intercultural communication contexts. Understanding of communication research, cultural diversity, global advocacy will enable the future transformational leader to drive the global vision and missions on the global stage with strategic communication policies, mechanism, and initiatives. 
หลักสูตรนานาชาติ Master of Business Administration (English Program)
          The Master of Business Administration (MBA) program seeks to provide students with the managerial skills necessary to make and implement decisions. With its strong emphasis on analytical problem solving, the program also aims at developing the students’ ability to work effectively with others. To achieve these ends, the program offers a learning experience designed to stimulate receptiveness to new ideas and new ways of approaching problems.  In short, the ultimate success of the program or the main objective in the design of the curriculum is the students’ ability to meet challenges and demands of management in the future.MBA BU is the best selection for all people including full-time employee who is looking to advance their careers. You are able to complete within 1.6 years study only on Saturdays.Our program creates a various perspectives and miscellaneous experiences by our up-to-date developed curriculum to create cutting-edge leaders. With the intensive theoretical yet practically oriented content, suitable for men and women who seek the skills to drive the changes and cope with the upcoming challenges.Work and learn from the wealth of academic knowledge and experience of our school members. Our academia came from all over the world, graduated from top universities and have experience of working with public and private sectors. Fulfil opportunities and broaden perspectives with numerous special guests and lecturers from the real businesses.moving your business into the digital age by these following digital courses such asDigital MarketingCreativity and Innovation in New Product ManagementDigital Brand communication in MarketingStudy in a creative learning environment at Bangkok University. Our main campus is spacious with fully-equipped facilities. 
หลักสูตรนานาชาติ Master of Business Administration in Innovation Management (International Program)
Learn how to Drive Disruptive Innovation for Business SuccessIn the modern business world where the pace of change is accelerating, the ability to innovate is not just an advantage; it's a necessity. Bangkok University's Master of Business Administration in Innovation Management (MBA-i) stands at the forefront of nurturing the next generation of business disruptors and creative leaders. New business innovations emerge constantly, and they take multiple forms, from product over process to business model innovation; from service to solution to customer experience design; from strategy to social innovation. With a fresh curriculum revamped for 2024, our program is creatively designed for both Thai and international students eager to make their mark in the innovation economy of the 21st century.Become a Business DisruptorThe increase in market dynamism generates a growing corporate need for managers empowered with strong soft skills such as creativity, adaptability, sense-making, critical thinking, and empathy. Moreover, a new generation of entrepreneurs, social innovators, and corporate intrapreneurs will play on the same skills to disrupt incumbents too slow to embrace new technologies and change. The MBA-i Program is designed to cater to the fast evolving new business landscape of the modern innovation economy. The MBA-i program enhances students’ understanding of innovation strategies, structures, processes, people and cultures. The MBA-i Program’s unique pedagogy allows participants to experience real corporate innovation challenges and develop a better ability to apply their newly acquired knowledge to solve concrete modern innovation managerial challenges.For more information : Contact +66 2 407 3888 ext. 2424 or email: inter.admission@bu.ac.th  
ดูเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา
คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่ 

โทร : (+66) 2-407-3888 กด 1

อีเมล : admission@bu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate

เอกสารประกอบการสมัคร

1) กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ 

2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส.มาด้วย จำนวน 2 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ

4) หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

5) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเทียบเท่า* (ผลสอบที่มีต้องไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้:

TOEFL Minimum Score of 550 PBT (CBT: 213, IBT: 60)  หรือ

IELTS: 6.0 across each band หรือ

Duolingo English Test (DET) : 100  in all subscore 
 

การคัดเลือกเข้าศึกษา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50*

2) ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสมัครภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ อาจเลือกสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ หรือ teleconference กับคณะกรรมการสอบของหลักสูตร)

3) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเทียบเท่า* ดังนี้:  TOEFL 550 PBT (CBT: 213, IBT: 60) / IELTS: 6.0 / BU-EPT: C1 / Duolingo English Test (DET) : 100  in all subscore 

4) นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าหลักสูตรภาษาไทย ต้องผ่านการทดสอบทักษะ ภาษาไทยระดับ A (เทียบเท่า CU-TFL: www.sti.chula.ac.th/thai-test/non-native) และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่หลักสูตรกำหนด*

5) ผู้สมัครต้องมีเป้าหมายและแผนของการศึกษาในหลักสูตรที่สมัคร*

หมายเหตุ: คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนภาษาอังกฤษ พื้นฐานด้านวิชาการ และประสบการณ์ของผู้สมัครประกอบการรับเข้าศึกษา

ดูรายละเอียดสาขา และค่าเทอมได้ ที่นี่

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

สามารถสอบถามข้อมูล หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนต่อปริญญาโทได้ที่ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร : 02-407-3888 กด 1

หลักสูตรภาษาไทย ติดต่อที่อีเมล : admission@bu.ac.th 

 

Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate