Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรนานาชาติ Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (International Program)
Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (International Program) has been offered by Bangkok University in collaboration with the School of Communication Studies, Ohio University since 1995. Although this program has been well received, a need to revise the curriculum arises. Two of major driving forces are paradigm shifts in communication and media industry due to exponential growth of the Internet and digital technologies and the dynamic global and multicultural environment such as “the ASEAN Economic Community (AEC)”. Educational institutions at all levels must prepare their students for this new social and economic landscape, and an arrival of ASEAN integration and its collaboration with economic giants such as China, India, Japan and South Korea. Bangkok University (BU) as the oldest and largest private university in Thailand with its missions to produce creative graduates with an entrepreneurial spirit for the creative economy is committed to produce personnel and develop human resources qualified as global citizens for the future including the AEC. Accordingly, it is timely that a Ph.D. curriculum in Communication Arts is revised in order to reflect BU’s current missions and satisfy the human resources needs for society development to achieve its developmental goals.The revised curriculum in Communication Arts is designed to develop researchers and professionals who are able to construct/deconstruct theories and the practice around human and digital communication through different philosophical approaches. It encompasses a range of communication topics and activities from face-to-face conversation to communication via mass media such as television, film, and the Internet, the creative arts and design, the evolution of technology to digital media and the business aspects of the communication industry.The program is multidisciplinary and aims to produce graduates who are both professional and community-oriented in the field of communication. As two tracks of study – academic track and professional track — are uniquely offered, graduates of this program can enhance their research skills and take either academic or professional career paths.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ D.Eng. in Electrical and Computer Engineering (International Program)
D.Eng. in Electrical and Computer Engineering (Research Program)The core requirement of this program is the completion of a substantial research project, which is written up as a thesis. Students are expected to critically investigate an approved topic and to demonstrate an understanding of research methods appropriate to their field.Students will be working alongside a team of faculty and researchers at the school of engineering on cutting edge-research. Students will be provided with the background needed and comprehensive skills training. Strong emphases are put on communication skills, research methodology and technical writing as well.Thesis and Research Topics Optical CommunicationsSoftware Defined Communication SystemsEmbedded SystemsImage ProcessingNano TechnologiesSensor NetworksMultimediaGraduation Requirements The students must meet the following requirements to graduate with the M.Eng in Electrical and Computer EngineeringCompletion all the required courses of the programPass all the required Examination (Candidacy, Proposal and Final Defense)Pass the English qualification test as specified in the program.Have at least two publication in national or international journals (with peer reviews) in well-known database, i.e., ISI, SciMargo, Elsevier, etc.CurriculumDoctor of Engineering in Electrical and Computer Engineering is research-based program. Even though the program is research program, students are required to take some foundation courses such as research methodology, seminar, or other related courses with no credit. In addition, the students are also required to participate in academic events such as academics conferences, symposium, workshop, seminar, and etc.The curriculum for the doctoral program in Electrical and Computer Engineering are divided into 2 tracks based on previous degree of the students.Track 1: For students holding master degree levelTotal Credits 48 CreditsFundamental and Basic Topics (no credits)Research MethodologySeminarsThesis 48 CreditsTrack 2: For students holding Bachelor degree levelTotal Credits 72 CreditsFundamental and Basic Topics (no credits)Research MethodologySeminarsThesis 72 CreditsSemester PeriodSemester 1 August – DecemberSemester 2 January – MaySummer Semester (if applicable) June – July 
หลักสูตรนานาชาติ Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management (International Program)
Embark on a transformative journey with Bangkok University's PhD program in Knowledge Management and Innovation Management (PhD-KIM). This prestigious research-based program, established in 2011, is designed for aspiring researchers, academics, and professionals, offering an in-depth exploration of knowledge and innovation as pivotal elements in societal and organizational evolution. The PhD-KIM program uniquely accommodates working professionals by offering flexible remote learning options and scheduling classes on Saturdays.Benefit from the guidance of international experts, join a global network of high-achieving professionals, and enjoy personalized academic support. With opportunities for dual degrees from Université Grenoble Alpes (France) and the Swiss School of Business and Management, this PhD program is a gateway to a future of groundbreaking research and professional excellence. Learn more and apply for this unique opportunity at https://phdkim.bu.ac.thJob Opportunities:Chief Knowledge OfficerChief Learning OfficerIntellectual Capital DirectorKnowledge Management ExecutiveHuman Resource DirectorInnovation Development DirectorKnowledge Management and Innovation Management ExpertFor more information : https://phdkim.bu.ac.th
คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้สมัครมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษมายื่น เช่น TOEFL 550 PBT (CBT: 213, IBT: 80) หรือ IELTS 6.5 หรือ Duolingo English Test (DET) : 100  in all subscore ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้สมัครสามารถสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษภายในของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้

Qualifications of Applicants are as follows.

An applicant at the doctoral degree level must be a holder of a master’s degree or equivalent in any field from a local or an overseas educational institution accredited by the Commission on Higher Education, with an excellent academic record.

Application Documents

1) A completed application form
2) A copy of the official transcript
3) A copy of ID / Passport
4) Letter (s) of recommendation on work experience (if any)
5) English-language proficiency test score report:  (result is valid for 2 years)

TOEFL minimum score of 550 (PBT) or 213 (CBT) or  80 (iBT) or

IELTS: 6.5 across each band or 

Duolingo English Test (DET) : 110 in all subscore 

 

Admissions Criteria

1) Oral Entrance Examination* (Oversea Applicants, online interview or teleconference may also be required by the Committee for more
information)
2) An applicant at the doctoral degree level must submit a TOFEL minimum score of 550 (PBT) or 213 (CBT) or  80 (iBT) or IELTS: 6.5 across each band or Duolingo English Test (DET) : 110 in all subscore 

3)Any applicant who has not obtained the required score, is required to pass an English Professional Test from Bangkok University (BU-EPT)

4)The English proficiency test is waived for applicants who are native speakers of English

5) Applicants should have a statement of purpose/ an essay describing the applicant’s goal in applying to the program             

6) An applicant at the doctoral degree level may be required to present other qualifications, i.e. research competency or specialized professional experience

จะคัดเลือกจากประวัติการศึกษา การทำงาน ผลการสอบคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือ ผลการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษภายในของมหาวิทยาลัย และการสอบสัมภาษณ์

- ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เช่น ประวัติผู้สมัคร(Resume/ CV) จดหมายรับรองการทำงานจำนวน 2 ฉบับ หลักฐานแสดงผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, Duolingo English Test (DET) หรือ ผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) คณะกรรมการจะทำการพิจารณาในขั้นแรกจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครได้ยื่น ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะเข้าสู้ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

- คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโดยในวันสัมภาษณ์คณะกรรมการจะพิจารณาจากประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะค้นคว้าวิจัย ประสบการณ์การทำงาน วัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อ โดยจะมีแบบฟอร์มรายละเอียดของหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะนำมาเป็นประเด็นในการทำวิจัย ให้ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลโดยจะแจกให้ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อใช้ข้อมูลนี้ประกอบการสัมภาษณ์