Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า เป็นพลังงานหลักในขับเคลื่อนโลกใบนี้ ทำให้สายงานด้านวิศวกรไฟฟ้ายังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ  มาเรียนรู้งานด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนการรักษาคุณภาพระบบไฟฟ้าทั้งในระดับโครงข่ายและภายในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย พร้อมเสริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC, Renewable Energy, Building Management ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในระดับสากล ผ่านการลงมือปฏิบัติภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งอาจารย์ภายในและอาจารย์พิเศษของหลักสูตรที่มาจากภาคอุตสาหกรรม  หลักสูตรของเรายังมีการสนับสนุนให้สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางและเพิ่มโอกาสในการทำงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ทำให้บัณฑิตของเราสามารถไปสอบและทำงานในอาชีพวิศกรไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการสอนที่มุ้งเน้นให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบและปฏิบัติงานจริงได้ นักศึกษาของเราจึงสามารถตอบโจทย์ตลาดอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรไฟฟ้า, Project Enginee, Process Engineer, Maintenance Engineer, Sale Engineer, Product Engineer ตลอดจนผู้จัดการส่วนผลิตไฟฟ้าและฝ่ายต่างๆ หัวหน้าวิศวกรโรงงานหรือบริษัท ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร​​เสริมองค์ความรู้ทางด้าน Renewable Energy และ Building Management ซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันเสริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC ที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจเน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์เรียนจบพร้อมไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริงได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรมมีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ อุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
ยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกและสร้างประโยชน์มากมายให้แก่ประชากรโลกและในระดับอุตสาหกรรม หนึ่งในเทคโนโลยีที่ผู้คนคุ้นเคย คือ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์” ที่พร้อมเป็นตัวช่วยและสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ให้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้วงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ยังคงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถอีกจำนวนมาก เป็นสายอาชีพที่มาแรงติดเทรนด์โลกในยุคนี้อีกด้วย ทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงาน โดยสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  มีตลาดงานกว้าง ครอบคลุมในส่วนของ Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation เรียนรู้งานทั้ง Hardware และ Software ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และก้าวทันข้อมูลยุคใหม่กับ Big Data โดยบัณฑิตจะมีความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ และยังได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพิ่มวิชาเลือกใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถเลือกเรียนได้เองตามความชอบ พร้อมตอบโจทย์ยุคโลกอนาคต ไม่ตกเทรนด์ โดยล่าสุดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ได้เพิ่มวิชาเลือกใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น Blockchain technology & Cryptocurrency, Cybersecurity & Cloud service, Real-time OS (3d Sensing, Mapping), Robotics simulation, Collaborative robots. มาเรียนกับเรา แล้วออกไปขับเคลื่อนโลกใบนี้กัน! ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรมีความทันสมัยรองรับกับเทคโนโลยี Digital Disruptionเน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคตเรียนจบพร้อมไปสอบใบ Certificate ระดับสากลมีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริงได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรมมีห้อง LAB และ เครื่องมือหลากหลาย Lab AI + Robotics Lab + BU CROCCS
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
นี่คืออีกหนึ่งสายอาชีพที่จบแล้วมีงานรองรับทันที! ในยุคที่มัลติมีเดียกลายเป็นความบันเทิงที่อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงเวลา หลายองค์กรจึงต้องการบุคลากรที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถของมัลติมีเดียให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ ของ ม.กรุงเทพ จึงออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมการสร้างงานที่หลากหลายครบวงจร จัดเต็มผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง มาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการออกแบบมัลติมีเดียที่ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและเขียนโปรแกรม สำหรับงานแสดง อีเว้นท์ คอนเสิร์ต การทำ CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงทักษะการเขียนโปรมแกรม การผลิตภาพนิ่งและวิดีโอ ตลอดจนการผลิตสื่อ เนื้อหา และบริการในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในสายงานนี้  ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใดๆ ที่นักศึกษาสนใจ ตั้งแต่บทบาทผู้เริ่มต้นสร้างงานอย่าง Technology Inventor, Production Maker, New Media Innovation หรือตำแหน่งที่ต้องลงรายละเอียดและเป็นฝ่ายดำเนินงานอย่าง Software Programmers, Integration Technology, Application Programmer หรืองานที่เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่าง Interactive Media, Entertainment Implementer Computer, Graphic Technical Supervisor และ Technical Animator ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับบัณฑิตของเรา ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนมัลติมีเดียแบบ Multi-skills ได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายเรียนกับอาจารย์ระดับมืออาชีพทำโปรเจ็กต์จริง เพื่อพัฒนาความสามารถจบไปเป็นที่ต้องการของตลาดงานเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียสำหรับ Event & Exhibition & Concertเน้นพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง ที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการเขียนโปรแกรมนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง มาสร้างเรื่องในงานแสดงและอีเวนท์หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนมีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ อุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงานสร้างผลงาน ด้าน Event และ Entertainment ทั้งส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรม (Software) และการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (Plug and Play)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
A.I. (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์เราอย่างไรบ้าง? และถ้าสนใจศึกษาเรื่อง A.I. ต่อไปเราจะทำงานอะไรได้บ้าง? ...หาคำตอบได้ในสาขาวิชานี้ เราคือหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมโยงกับองค์ความรู้รอบตัวทั้ง ทักษะปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจ ด้วยกระบวนการบ่มเพาะที่เน้นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม มีการใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชาเน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้ และสามารถประยุกต์ใช้งาน AI & Data Science มาเชื่อมโยงวิศวกรรมและภาคธุรกิจช่วยให้ทำงานง่ายและแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างกว้างขวางกว่าเดิม ที่สำคัญคือเรายังได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำ ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนอีกด้วย พร้อมออกไปทำงานในสายอาชีพ อาทิ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาข้อมูล วิศวกรข้อมูล วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกร MLOps (Machine Learning Operations) นักวิเคราะห์ข้อมูล และอีกหลายต่อหลายบทบาทที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคต! ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่รวม 2 ทักษะปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเข้าด้วยกันวิชาพื้นฐานได้พัฒนาขึ้นมาใหม่สำหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลโดยเฉพาะเน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริงความร่วมมือกับพันธมิตรครบวงจร  ได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรมมีห้อง LAB และ เครื่องมือหลากหลาย Lab AI + Robotics Lab + BU CROCCSเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและความเป็นสากลให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้าน machine learning / data analytics / software engineer สามารถออกแบบ พัฒนาและประยุกต์ใช้ data-driven solution เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพิ่มโอกาสในการทำงาน เป็นที่ต้องการของตลาดงาน
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

รถเมล์ สาย 39 ปอ.510 / ปอ.520

รถตู้ สาย ต.85-93 (ฝั่งเกาะพญาไท)

 1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มธ. (ศูนย์รังสิต) - ใกล้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 2. สาย ต.118-1 หมอชิต-มธ. (ศูนย์รังสิต)
 3. สาย 1008 (อยู่ตรงข้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)
 4. ช่วงรังสิต-มธ. (ศูนย์รังสิต)

รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) 

 1. ลงสถานีหมอชิต (ทางออก 3,4) ต่อรถตู้สาย ต. 118-1
 2. ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางออก 3,4) ต่อรถตู้สาย ต.85-93 (ฝั่งเกาะพญาไท)
 3. ลงสถานีแยกคปอ. (ทางออก 1,3) ต่อรถเมล์ สาย 39,520

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT)

    ลงสถานีจตุจักร (ทางออก 3,4) ต่อรถตู้สาย ต.118-1 หมอชิต-มธ. (ศูนย์รังสิต)

รถไฟฟ้าสายสีแดง (SRT)

    ลงสถานี รังสิต ทางออกที่ 3 ต่อรถสองแถวสาย รังสิต-จารุศร

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์