School of Humanities and Tourism Management

Activities

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — Activities
May 2567
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Fri 03
BU AIR WING DAY & JOB FAIR
กิจกรรมแนะแนวทางประกอบอาชีพโดยผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ และวิธีการสร้างโอกาสในการได้งานจากศิษย์เก่าสู่นักศึกษาปัจจุบัน
พร้อม สายการบิน NOK Air เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้และรับสมัครงาน
03 May 2567 09:05
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
03 May 2567 09:05
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3 พฤษภาคม 2567
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Apr 2567
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Thu 25
ม.กรุงเทพ ร่วมสร้างสรรค์เล่าเรื่อง “เพทราชามหาบุรุษ” ผ่านการแสดงแสงสี และ Dinner Theatre on Historical Landmark
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการแสดงแสงเสียงเฉลิมพระเกียรติพระเพทราชามหาบุรุษ ผ่านการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง“เพทราชามหาบุรุษ” ในรูปแบบ Dinner Theatre on Historical Landmark เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันนโยบาย Soft Power นโยบายระดับชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สร้างสรรค์กำกับดูแลการแสดงแสงสีให้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ยิ่งใหญ่ผ่านดนตรี แสง สี เสียง และศิลปะการแสดงที่จัดเต็มตั้งแต่บทละคร ฉากที่วิจิตรอลังการ รวมถึงท่วงท่าลีลาผ่านการแสดงกับเสียงดนตรีเล่าเรื่องราวในสมัยของพระเพทราชามหาบุรุษ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก นำเสนอสะท้อนมาให้เห็นเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
อ่านบทความเต็มได้ที่: https://www.bu.ac.th/th/featured-stories/1374
25 Apr 2567 09:04
วัดพระยาแมน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 Apr 2567 09:04
วัดพระยาแมน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18.00 น.
วัดพระยาแมน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Wed 24
BU Mini Job Fair 2024
24 Apr 2567 09:04
Diamond Hall A3-501
24 Apr 2567 09:04
Diamond Hall A3-501
11:30 - 16:00 น.
Diamond Hall A3-501

Mar 2567
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Wed 13
LEX - BU X SP
นิทรรศการในโครงการ Learning Express (LeX) ที่จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมชุมชน โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาผ่านกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมีพื้นที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือชุมชน หมู่ 4 และ หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสำรวจและศึกษาวิถีชีวิต รับรู้ปัญหาชุมชน และนำข้อมูลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยใช้กระบวนการทักษะการคิดเชิงออกแบบ
13 Mar 2567 09:03
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13 Mar 2567 09:03
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
09:00 - 16:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Apr 2566
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Sat 08
ENG FEST
ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ การแข่งขัน และการแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่โชว์ศักยภาพของนักศึกษาเอกอังกฤษ พร้อมพบกับผู้เชี่ยวชาญจาก TIAT / King Power / Marr / Spicy Disc ประกอบด้วย
- การแข่งขันการนำเสนอขายสินค้าและบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ (Business Presentation Contest) ได้รับความร่วมมือจาก Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN
- การแข่งขันการแปลเพลงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (Song Translation Contest) ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย, ค่ายเพลง Marr และ ค่ายเพลง Spicy Disc
- การบรรยายพิเศษ Eng Fest Talk ได้รับความร่วมมือจาก Strategic Partners​ ได้แก่ บริษัท COFFEE PRESS​, OXFORD UNIVERSITY PRESS​, UN​, US EMBASSY​
- การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (English Major Talent Show)
- การจัดแสดงผลงานที่โดดเด่นของนักศึกษาจากรายวิชาต่าง ๆ (English Major Showcase)
08 Apr 2566 09:04
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
08 Apr 2566 09:04
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
09:00 - 11:00 น.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Mar 2566
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Fri 31
การอบรมระยะสั้นหลักสูตรผู้ประสานงานสำหรับการประชุมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ ​ (Certified Liaison Program)
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานสำหรับการประชุมระดับนานาชาติ (Certified Liaison Program) โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าอบรม รวมทั้ง ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน (Part-time และ Full-Time) ในงานประชุมนานาชาติที่ได้รับการสนับสนุนการจัดงานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร
31 Mar 2566 09:03
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
31 Mar 2566 09:03
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
08:30 - 16:30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว