คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Programs

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — สาขาวิชา
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เน้นความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร ตอบโจทย์อาชีพที่หลากหลายในอนาคตมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้หลักการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษมิติใหม่ พร้อมเข้าถึงทักษะทางนิเทศศาสตร์ กับ โครงการพิเศษความร่วมมือระหว่างสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และคณะนิเทศศาสตร์ ที่ให้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษได้เสริมทักษะด้านนิเทศศาสตร์ตั้งแต่ปี 1 บ่มเพาะภาษาผสานกับทักษะเฉพาะทางได้อย่างลงตัว เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดเป็นอาชีพที่ใช่ในอนาคต ทำไมต้องเรียนสาขานี้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์เฉพาะทางในเชิงลึกและประยุกต์เพื่อใช้งานจริง  มุ่งเน้นทักษะฟังพูดอ่านเขียน และภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พร้อมเพิ่มความรู้ด้านวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ และการแปล เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงสาขาและมีประสบการณ์ สามารถเลือกแผนการเรียนตามความสนใจได้เลือกความสนใจเฉพาะด้านได้หลากหลาย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ การจัดการธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาจีนเพื่อการบริการ ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการ  ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการมีโอกาสฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศผลักดันให้นักศึกษาสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อโอกาสในการทำงาน และโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศต่อยอดทักษะทางวิชาชีพและความเข้มข้นทางวิชาการตอบโจทย์อาชีพยุคใหม่ ทำงานได้หลากหลายกว่าที่คิด
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
25,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
303,780 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
เรียนรู้งานบริการและการจัดการโรงแรมในทุกขั้นตอน การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องพักโรงแรมแบบ Standard  แบบ Deluxe และแบบ Suite ห้องฝึกปูเตียง ห้องจัดดอกไม้ ห้องสปา ห้องครัว ภัตตาคาร คาเฟ่ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม พร้อมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยโครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาภาษาและฝึกงานโรงแรมในต่างประเทศมี 4 Tracks ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ 1. Food & Beverage 2. Wellness & Spa3. Entrepreneur 4. Banquet & Catering  ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติในทุกทักษะที่สำคัญของงานโรงแรมเลือกภาษาที่ 3 ได้ตามความสนใจ (เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี)ได้ฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเสมือนจริง ในห้องปฏิบัติการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อุปกรณ์ครบแบบ 1 ต่อ 1 เข้าถึงทุกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติอาจารย์ประจำมีความเชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษมีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ส่งเสริมทักษะที่หลากหลายเพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและธุรกิจมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสายงานบริหาร เพื่อฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเสริมทักษะการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการโครงการ 3+1 ได้เรียนและฝึกงานจริง เตรียมความพร้อมเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี ฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จาก 3 สถาบัน  IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ Manchester Metro Politant ประเทศอังกฤษ และปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการจัดการการโรงแรม และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
355,680 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจสายการบินคือการเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้คน  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มาพร้อมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ รายวิชาตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม เสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน เรียนกับตัวจริง ลงมือทำจริง จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้โจทย์จริง เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาดการขนส่งสินค้า การบริหารท่าอากาศยาน เทคโนโลยี และทักษะภาษาต่างประเทศ ยกระดับจาก Airlines สู่ Aviation เนื่องจาก Aviation Industry ไม่ได้มีเฉพาะด้าน Airline Business แต่ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถสร้าง Career Path ให้กับนักศึกษาได้ เช่น งาน Cargo & Logistic  เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำรองที่นั่ง การคิดราคา การออกบัตรโดยสาร ไปจนถึงการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินครอบคลุมหลายสายงานในธุรกิจการบิน มีกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 Tracks 1) Inflight Services : การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน2) Ground Passenger Services : การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3) Air Cargo and Ramp Operation : การขนส่งสินค้าทางอากาศและปฏิบัติงานลานจอดอากาศยานนอกจากนี้ ภาควิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มประโยชน์ให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานที่จริงระหว่างการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนครบทุกมิติตอบโจทย์ทุกสายงานการบินในรูปแบบการ เรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงผู้สอนมีประสบการณ์จริงในธุรกิจสายการบินทั้งในและต่างประเทศอาจารย์ประจำของภาควิชาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน มีความรู้ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 10 ปีอาจารย์พิเศษในสายอาชีพส่งตรงจากสายการบินชั้นนำฝึกงานในอุตสาหกรรมจริง เรียนจบโอกาสได้งานทันทีพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งภาษา บุคลิกภาพ Mindset รวมถึงทักษะการให้บริการภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศ พร้อมทำงานในระดับสากลวางเส้นทางอาชีพแบบรายบุคคล สร้างความเชี่ยวชาญด้วย Track การเรียนที่ชัดเจนมีภาษาที่ 3 ที่จำเป็นต่องานการบินให้เลือกเรียนห้องปฏิบัติการจำลองครบครันทันสมัย เครื่องบินจำลอง Boeing 787 Dreamliner และอาคารผู้โดยสารจำลอง The terminalมีความร่วมมือกับองค์กรและสายการบินชั้นนำ
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
27,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
315,680 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
ก้าวทันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรที่รวมศาสตร์งานบริการแบบครบวงจร ทั้ง Tourism Management, MICE Management, Wellness Tourism Management, และ Cruise Management ไว้ที่เดียวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศและโลกเป็นอันดับต้นๆ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้การดูแลโดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รายวิชาครอบคลุมตำแหน่งงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญ ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีที่ใช้การได้จริง และรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีเครือข่ายพันธมิตรครบทุกด้านการท่องเที่ยว ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงความหลากหลายของธุรกิจ พร้อมต่อยอดการทำงานในธุรกิจที่แตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศได้ 6 กลุ่ม (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส) เน้นการฝึกงานเพื่อเตรียมความเป็นมืออาชีพ ทำงานจากโจทย์จริง และประสบการณ์จริง โดยมีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย BU Travel และมีหลักสูตรฝึกงานและสหกิจศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีโครงการ TMCA ที่ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ ให้นักศึกษาสามารถต่อยอดสู่อาชีพ Online Content Creator ด้วยการนำส่วนหนึ่งของวิชาจากคณะนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น Digital Media Narratives/ Celebrity and Influencer Branding / Blog and Vlog for Lifestyle/ Travel Program เป็นต้น ทำไมต้องเรียนสาขานี้เนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเรือสำราญรายวิชาครอบคลุมตำแหน่งงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมีทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเรือสำราญจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นสากล และส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการเรียนทุกขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์จริงในการจัดนำเที่ยว และการเดินทางจริงมีเครือข่ายพันธมิตรครบทั้งด้านการท่องเที่ยวและเรือสำราญ ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงความหลากหลายของธุรกิจ พร้อมต่อยอดการทำงานในธุรกิจที่แตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ เลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน และฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สำหรับการปฏิบัติงานในงานท่องเที่ยวและเรือสำราญ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพการฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และโอกาสทำงานหลังจบการศึกษา
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
340,880 บาท
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาตรี
International Tourism and Hospitality Management
Jump-start your own travel agency equipped with the management skills and a global perspective of the tourism industry.Learn to create and sell your own tours and get feedback from real customers. Get practical work experiences in two separate internships via our extensive corporate network.Graduate with the expertise in eTourism and MICE industry management.Our BA in International Tourism and Hospitality Management creates professionals with entrepreneurial spirit. You will gain management skills and a global perspective while specialising in international tourism, international hospitality, MICE, health and wellness tourism, and hotel business. This hallmark course offers practice-oriented learning in state-of- the-art facilities and lets you tap into professional networks over two separate internships.In collaboration with leading academics and industry partners, you will be able to use transformative digital technologies in innovative and market disrupting ways. After graduating, you will be ready to work in various service sector industries both in operationaland managerial roles or run your own business.Why study this field?Graduate coursework completed within 3.5 years95% of students are international, fostering a diverse learning environmentEmphasis on practice-based learning in internationalization and global experiencesAcquire practical work experience through internship via our extensive corporate networkBenefit from the expertise of both professional and academic experts with global experiencesEngage in hands-on learning through lab courses in Food & Beverage, Front Office, and Airline BusinessIndustry/destination experiences include field trips, company visits, and hotel toursMaster Classes led by industry expertsState-of-the-art learning facilities and laboratories meeting industry standardsExplore internship opportunities to apply theoretical knowledge in real-world settingsExchange programs, cultural exchanges, and study tours with partner universitiesDual-degree options available with leading institutions in the tourism and hospitality sectorCollaborate with industry partners to enhance your understanding of the fieldGraduate with a specialization in Tourism, Hospitality, and MICE Management
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1
0 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
0 บาท
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาตรี
Culinary Arts and Design
Experience a world of culinary possibilities through the Culinary Arts and Design program at at BU International.. Whether your culinary aspirations lead you towards styling, consulting, specializing, becoming a media personality, or owning your food business, our program seamlessly blends the essential ingredients to create something truly extraordinary.At at BU International, we stand ready to equip you with fundamental culinary skills, encompassing kitchen operations, knife mastery, cooking techniques, culinary nutrition, and the art of food styling. Our cutting-edge facilities add further value to your culinary journey, enabling you not just to follow recipes but to craft unique dishes by applying your design skills, thus creating new dining experiences.Our facilities and equipment are thoughtfully designed to replicate the professional food service industry, ensuring you are well-prepared for your culinary journey.Even if you've never tried your hand in the kitchen before, there's no need to worry. 'The Kitchen' awaits, where our instructors walk you through every cooking step with large-screen demonstrations before you try it yourself.For those whose passion lies in cakes, pies, and eclairs, our 'Patisserie Lab' is the perfect haven. This fully-equipped space caters to aspiring pastry chefs and bakery enthusiasts, featuring modern equipment to hone your skills.International and Thai dishes are taught and practiced in our “Culinary Lab” which is equipped with the latest equipment and ingredients allowing a wide range of regional and international dishes to be created. Additionally, we offer masterclasses led by international guest chefs, unveiling culinary techniques from around the world. Engage in workshops with celebrity chefs, pose questions, and you may even find yourself on one of their cooking shows.Why study this field? Possibility to graduate in 3.5 years Learning all about the food service industry, core courses focus on culinary & design skills, service management and English communication abilitiesCourses are project based so you not only learn how to create, you actually make and then taste your own “masterpieces”Specialize interests through electives in select international cuisine, cake decoration, advanced baking and patisserie or beverage specialization including wine, mixology or coffee & tea makingAside from culinary and management skills you can also learn about product identity and branding, food product design and future food sourcesModern and fully equipped kitchen labs Specialized workshops by leading experts are given that demonstrate the latest and greatest in the food industryFlexible internship programs which can have you studying locally or internationallyDouble Degree Program with Culinary Arts Academy (CAAS), Switzerland  
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1
69,830 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
617,730 บาท
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว