GMM GRAMMY
ความร่วมมือภายในประเทศ
MOU
ร่วมมือกับ: คณะนิเทศศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที