สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 หลักสูตรปริญญาโท

       

          โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม การสื่อสารถือเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งหวังในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จึงมีผลในการขับเคลื่อนองค์กร หากองค์กรมีผู้นำด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู้เป้าหมายได้ไม่ยากเลย

 

          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์และสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม โดยหลักสูตรได้พัฒนาให้สอดคล้องกับ Trend โลกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักบริหาร นักวางแผน ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย


          โดยบุคลากรผู้สอนทุกท่าน มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจจากประสบการณ์จริงได้อย่างผู้มีความชำนาญ อีกทั้งหลักสูตรได้มีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ทำให้การเรียนรู้กว้างไกล และสามารถนำความรู้จากทุกภาคส่วนมาผนวกและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสายงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 

วุฒิการศึกษา: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์) ระยะเวลาเรียน: 1 ปี (เรียนวันเสาร์) สถานที่: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus เปิดรับสมัคร: เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2567