สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ M.Com.Arts (Strategic Communications) ระดับปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์และสามารถขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม โดยหลักสูตรได้พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และยังได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักบริหาร นักวางแผน ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย

บุคลากรผู้สอนทุกท่าน มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจจากประสบการณ์จริงได้อย่างผู้มีความชำนาญ อีกทั้งหลักสูตรได้มีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ทำให้การเรียนรู้กว้างไกลขึ้น และสามารถนำความรู้จากทุกภาคส่วนมาผนวกและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสายงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรที่ใช้การเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning เพื่อมุ่งสร้างนักวิเคราะห์และนักวางแผนด้านการสื่อสารที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และบูรณาการวิชาการกับการปฏิบัติงานวิชาชีพของตนเอง และพร้อมเป็นผู้นำการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยเรียนทุกวันเสาร์ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ซึ่งสามารถเรียนจบได้ ภายใน 1 ปี โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 เทอม ดังนี้
เทอมที่ 1 เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม

เทอมที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม

เทอมที่ 3 เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารกลยุทธ์องค์กร

- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

- นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการสื่อสารองค์กร

- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานโฆษณา

- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์องค์กร

- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

- นักบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร เช่น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์/ ชุมชนสัมพันธ์  รัฐกิจสัมพันธ์   สื่อมวลชนสัมพันธ์

- นักบริหารจัดการประเด็นและวิกฤติองค์กร                    

- นักวางแผนรณรงค์โครงการ

- นักวางแผนสาระและกิจกรรมสร้างสรรค์องค์กร

- นักวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

- บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ขององค์กร

- บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

- บริษัทรับจัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์กร

แผน ก. วิทยานิพนธ์ 178,430 บาท
(เสาร์)
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ 177,430 บาท
(เสาร์)

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

Master of Communication Arts (Strategic Communications)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

Master of Communication Arts in Strategic Communications


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

Faculty Members

ดาวน์โหลด