School of Communication Arts — Programs

Master of Communication Arts in Strategic Communications

คณะนิเทศศาสตร์ — สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
MASTER OF COMMUNICATION ARTS STRATEGIC COMMUNICATIONS | คณะนิเทศศาสตร์

         โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม การสื่อสารถือเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งหวังในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จึงมีผลในการขับเคลื่อนองค์กร หากองค์กรมีผู้นำด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู้เป้าหมายได้ไม่ยากเลย

          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์และสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม โดยหลักสูตรได้พัฒนาให้สอดคล้องกับ Trend โลกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักบริหาร นักวางแผน ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย


          โดยบุคลากรผู้สอนทุกท่าน มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจจากประสบการณ์จริงได้อย่างผู้มีความชำนาญ อีกทั้งหลักสูตรได้มีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ทำให้การเรียนรู้กว้างไกล และสามารถนำความรู้จากทุกภาคส่วนมาผนวกและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสายงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 

ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)
Master of Communication Arts (Strategic Communications)
คณะนิเทศศาสตร์
School of Communication Arts
สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Master of Communication Arts in Strategic Communications
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารกลยุทธ์องค์การ
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์การ
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
  • นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการสื่อสารองค์การ
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานโฆษณา
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝายการสื่อสารแบรนด์องค์การ
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
  • นักบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขององค์การ
  • นักบริหารจัดการประเด็นและวิกฤติองค์การ
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง (Advanced Strategic Communication Planning)
การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)
ตัวตนที่แท้จริงและคุณค่าตรา (Brand Authenticity and Equity)
การจัดการการสื่อสารธุรกิจบันเทิง (Communication Management in Entertainment Business)
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร