การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 หลักสูตรปริญญาโท

                 

          เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไร้ขีดจำกัด สังคมโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทในการดำเนินงานทางการตลาดอย่างเต็มที่ และแน่นอนว่าศักยภาพของมนุษย์ต้องถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดความต้องการและบรรลุเป้าหมายในอาชีพ ตลอดจนประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ

 

          เทคโนโลยีออนไลน์พัฒนาไปไกลและมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ส่งผลให้การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนขยับมาเป็นกระแสหลักที่สำคัญของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันและอนาคต เป็นกุญแจสำคัญที่นักการตลาด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 

          ธุรกิจและบริษัทต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลมากขึ้น จนกลายเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงมากในปัจจุบันและยังได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าและการตลาดทั่วไปค่อนข้างมาก

 

          ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจริงๆ ในเมืองไทยยังมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และยังไม่มีมหาวิทยาลัยใด เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมมือกับกลุ่มกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตัวจริงจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Digital Agency ชั้นนำของประเทศ พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างนักสื่อสารการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของปัจจุบันและอนาคต

 

          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับการเรียนที่เท่าทัน Trend โลก เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่ล้ำสมัยและมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจใน platform ออนไลน์  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารที่โดดเด่น สามารถสร้างและถ่ายทอดเนื้อหาอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ ผสมผสานกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีพลังในการเข้าถึงผู้รับสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังปรับใช้เนื้อหาข่าวสาร เทคโนโลยีออนไลน์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 

ชื่อปริญญา: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล) ระยะเวลาเรียน: 1 ปี สถานที่: Bangkok University Main Campus