School of Communication Arts — Programs

Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications

คณะนิเทศศาสตร์ — การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
MASTER OF COMMUNICATION ARTS IN DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS | คณะนิเทศศาสตร์

          เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไร้ขีดจำกัด สังคมโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทในการดำเนินงานทางการตลาดอย่างเต็มที่ และแน่นอนว่าศักยภาพของมนุษย์ต้องถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดความต้องการและบรรลุเป้าหมายในอาชีพ ตลอดจนประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ

 

          เทคโนโลยีออนไลน์พัฒนาไปไกลและมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ส่งผลให้การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนขยับมาเป็นกระแสหลักที่สำคัญของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันและอนาคต เป็นกุญแจสำคัญที่นักการตลาด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 

          ธุรกิจและบริษัทต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลมากขึ้น จนกลายเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงมากในปัจจุบันและยังได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าและการตลาดทั่วไปค่อนข้างมาก

 

          ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจริงๆ ในเมืองไทยยังมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และยังไม่มีมหาวิทยาลัยใด เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมมือกับกลุ่มกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตัวจริงจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Digital Agency ชั้นนำของประเทศ พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างนักสื่อสารการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของปัจจุบันและอนาคต

 

          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับการเรียนที่เท่าทัน Trend โลก เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่ล้ำสมัยและมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจใน platform ออนไลน์  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารที่โดดเด่น สามารถสร้างและถ่ายทอดเนื้อหาอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ ผสมผสานกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีพลังในการเข้าถึงผู้รับสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังปรับใช้เนื้อหาข่าวสาร เทคโนโลยีออนไลน์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 

ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
Master of Communication Arts (Digital Marketing Communications)
คณะนิเทศศาสตร์
School of Communication Arts
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
  • นักวิเคราห์การตลาดสื่อออนไลน์
  • เจ้าหน้าที่วางแผนสื่อดิจิทัล
  • นักบริหาร/ผู้อํานวยการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เว็บไซต์
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดดิจิทัล
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์องค์กร
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
  • นักบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร
  • ผู้ประสานงานด้านสื่อสังคมออนไลน์
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่การตลาดบนเว็บไซต์
  • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อใหม่
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Introduction to Digital Marketing Communications
Brand Storytelling
Strategic Planning
Digital Public Relations
Search Marketing
Performance Marketing
Electronic Commerce
Digital Marketing Communications Seminar
Relationship Marketing Communications
Online Community Management
Data Analytics and Visualization
Audience Planning and Channel Planning
Marketing Technology and Innovation
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร