การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยีออนไลน์เป็นพื้นฐาน สังคมโลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่การกระทำหลายๆ อย่างต้องใช้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ศักยภาพของมนุษย์ต้องถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร แต่สิ่งที่จะทำเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสารได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจคือ วิธีการเล่าเรื่องและการสร้างเนื้อหาสาร ดังนั้น หลักสูตรจึงมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีทักษะด้านการสื่อสารที่สามารถสร้างและถ่ายทอดเนื้อหาสารอย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานกับต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีออนไลน์ในฐานะที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีพลังในการเข้าถึงผู้รับสาร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเพื่อความสามารถในการประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถบูรณาการเนื้อหาข่าวสาร เทคโนโลยีออนไลน์และการตลาดเพื่อทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุด


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร สร้างเนื้อหาและถ่ายทอดสารโดยวิธีการเล่าเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการวิเคราะห์ความสำเร็จของการสื่อสาร และสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิชาการกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
– มีทักษะด้านเทคโนโลยีออนไลน์ เข้าใจถึงระบบและขั้นตอนการทำงานของการสื่อสารดิจิทัลรวมทั้งสามารถผลิตโครงงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานด้านดิจิทัล
– มีความเข้าใจด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โดยสามารถนำความเข้าใจนั้นไปพัฒนาและสร้าง
– มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร การตลาด และเทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
– สามารถวิเคราะห์ platform การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

ความเปลี่ยนแปลงเป็นบททดสอบผู้นำที่พร้อมพัฒนาศักยภาพตนเองและสังคมให้เกิดมูลค่าด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นำองค์กรสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้เปิดหลักสูตรการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งผลิต นักบริหารการสื่อสารองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในระดับนักบริหารองค์กรซึ่งมีองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและวิจัยด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการวิชาการกับการปฏิบัติงานวิชาชีพ และพร้อมเป็นผู้นำการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างองค์กรของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีมูลค่าเพิ่มด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ซึ่งตอบสนองความคาดหวังและทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในระดับประเทศและระดับสากล


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์การตลาดสื่อออนไลน์

2. เจ้าหน้าที่วางแผนสื่อดิจิทัล

3. นักบริหาร/ผู้อำนวยการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เว็บไซต์

4. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดดิจิทัล

5. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์องค์กร

6. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารสื่อสังคมออนไลน์

7.  นักบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร

8.  ผู้ประสานงานด้านสื่อสังคมออนไลน์

9. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่การตลาดบนเว็บไซต์

10. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อใหม่

11. บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ขององค์กร

12. บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์

13. บริษัทที่ปรึกษาด้านการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์

14. นักวิเคราะห์การตลาดสื่อใหม่

15. นักวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์และสื่อสร้างสรรค์

16. นักการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

17. นักบริหาร/ผู้อำนวยการสื่อดิจิทัล

18. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ Search Engine Optimization (SEO)

19. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Interactive

20. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Paid Search

21. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Optimization

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ จึงมั่นใจได้ว่าเนื้อหาการเรียนนั้นได้คุณภาพอย่างแน่นอน
แผน ก. วิทยานิพนธ์ 302,000 บาท
(เสาร์-อาทิตย์)
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ 302,000 บาท
(เสาร์)

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

Master of Communication Arts (Digital Marketing Communications)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

Faculty Members

ดาวน์โหลด