โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย) Master of Arts (Hospitality and Tourism Industry Management)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) M.A. (Hospitality and Tourism Industry Management)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผน ก. แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)   
    หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
    หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
    วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม   39 หน่วยกิต
แผน ข. (สอบประมวลความรอบรู้)   
    หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
    หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
    การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รวม   39 หน่วยกิต