สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

ลด 20% สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 หลักสูตรปริญญาโท

 

          หลักสูตรด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเข้าถึง Trend โลก ที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 

          โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สร้างหลักสูตรที่พร้อมให้ผู้เรียนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้พร้อมแข่งขันระดับนานาชาติ
 

          หลักสูตรมีความพร้อม ที่จะส่งเสริมการเรียนในทุกด้าน ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจและเข้าถึงในศาสตร์งานบริการครบทุกมิติ ด้วยการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตัวจริงในวงการที่มากประสบการณ์ กับสถานที่ที่มีความพร้อม ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงและรับความรู้จากมืออาชีพด้วยตนเอง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีพันธมิตรมากมายที่ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการเรียนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประโยชน์อย่างสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นด้วยกลุ่มศิษย์เก่าที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จมากมาย

วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) ระยะเวลาเรียน: 17 เดือน สถานที่: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus เปิดรับสมัคร: เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2567