ผลงานอาจารย์

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 อ. ทรงวาด สุขเมืองมา และดร.มารยาท โยทองยศ บทความวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี: กรณีศึกษา วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 94 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559 0857-2690
2 อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี บทความวิชาการ วิเคราะห์ถึงความท้าทายทางด้านกลยุทธ์ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรและสายการบินนอกกลุ่มพันธมิตร” ชื่อบทความภาษาอังกฤษ
“An Analysis on the Strategic Challenges of Airline Alliance and Unaligned Airlines in the Airline Business”
วารสารนักบริหาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 0125-4960