โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai for Communication)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Thai)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (Thai)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

90 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะหลัก 36 หน่วยกิต
    วิชาเอก-เลือก 39 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาอื่น/วิชาโท 15 หน่วยกิต
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต