คณะผู้บริหาร

 

ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์

ตำแหน่ง

  • คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ผศ.พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์

ตำแหน่ง

  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รอง คบมท.)

อ.แสงเดือน รตินธร

ตำแหน่ง

  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (รอง คนมท.)

อ. เจิมสุดา มานะกุล

ตำแหน่ง

  • รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

อ.ศิริณญา เพชรจันทร

ตำแหน่ง

  • ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (ผช. คมท.)

หัวหน้าภาควิชา

 

อ.สาธิตา ทรงวิทยา

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (หภ.อก.)

ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (หภ.ทย.)

อ.อาทิตยา อรุณศรีโสภณ

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม (หภ.กร.)

อ.วงศกร จันทระ

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หภ.ทท.)

อ.ศราวุทธ แจ้งใจดี

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน