คณะผู้บริหาร

 

ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล

ตำแหน่ง

 • คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (คณ.มท.)

ผศ.พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์

ตำแหน่ง

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รอง คบมท.)

ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์

ตำแหน่ง

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รอง ควมท.)

อ.แสงเดือน รตินธร

ตำแหน่ง

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (รอง คนมท.)

ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน

ตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (ผช.คมท.)

อ.ศิริณญา เพชรจันทร

ตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (ผช. คมท.)

หัวหน้าภาควิชา

 

อ.สาธิตา ทรงวิทยา

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (หภ.อก.)

ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (หภ.ทย.)

อ.เจิมสุดา มานะกุล

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม (หภ.กร.)

อ.วงศกร จันทระ

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หภ.ทท.)

อ.ศราวุทธ แจ้งใจดี

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

อ.สมนวัน เหมนาค

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา