Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ท่ามกลางเทคโนโลยีรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือสื่อดิจิทัลต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนและองค์กร ล้วนมีนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และรู้ระบบฐานข้อมูล อยู่เบื้องหลังเสมอ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จึงมุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัย ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรต้นแบบจากองค์กร IEEE และ ACM ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน นอกจากจะได้เรียนรู้และทำงานจริงร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรบริษัทด้านไอทีและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เรายังพร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบและพัฒนาผลงาน เพื่อเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ รวมถึงผลักดันให้ผู้เรียนมีโอกาสต่อยอดประสบการณ์ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น และเพิ่มโอกาสในการได้ใบประกอบวิชาชีพสากล จาก ITPE, Google, Java SE, Oracle, SAP Certificate เป็นแต้มต่อในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำหลังจบการศึกษา หากคุณสนใจสายงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) นักพัฒนา Full Stack (Full Stack Developer) นักพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อสารไร้สาย (Mobile Application Developer) นักออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ (Website Designer and Developer) ฯลฯ สาขาของเราคือที่ของคุณ! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ ผลิตบัณฑิตในตําแหน่ง Full-Stack Programmer ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เงินเดือนสูงมีเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพสากล เพิ่มโอกาสการได้งานทำ และได้เงินเดือนสูงออกแบบและสร้างผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ ด้าน Tech Startupส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารและการจัดการข้อมูลมากขึ้น หลายองค์กรจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะงานบริหารและการจัดการเทคโนโลยี ผสานกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย และด้วยรูปแบบการเรียนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากที่สุด และสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ตลอดจนการออกแบบและผลิตสื่อสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศคอยให้คำปรึกษา เพื่อให้เหล่านักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการเทคโนโลยีและลูกค้าให้ทันกับยุคดิจิทัล ที่สำคัญคือเรายังส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน พร้อมการสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เพื่อให้เข้าสู่ตลาดงานอย่างมั่นใจและมีคุณภาพ เรายังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้บัณฑิตของเรามีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการ ร่วมทั้งมีความพร้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรม บัณฑิตของเราสามารถจบออกไปประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างหลากหลาย อาทิ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคต (Information Technology Academic) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Support/Administrator) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology System Analyst/Designer) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (Information Technology Manager) นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบงานสารสนเทศ (Website or Information Technology Developer) ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Manager) นักออกแบบมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว (Multimedia/Animator artists) นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer) นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Designer) นักออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface Designer) ไปจนถึง ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเลยทีเดียว และที่สำคัญคือ เราเชื่อมั่นว่า บัณฑิตของเราจะมีทักษะการปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ต่อไปในโลกของเทคโนโลยีอันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแน่นอน ทำไมต้องเรียนสาขานี้ - หลักสูตร​เฉพาะทาง สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน- รายวิชาที่ทันสมัย มีทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีด้านการตลาด MarTech(Integrated Digital Marketing และ Business Intelligence System)เทคโนโลยีใหม่ใช้จริงในอุตสาหกรรม เช่น RPA/ Low-Code/No-Code- ฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย- สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศ- ออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชันและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ- สร้างรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดธุรกิจได้- ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญร่วมบ่มเพาะ และผลักดันนักศึกษาผลักดันเข้าร่วมโครงการ ส่งเข้าประกวดใน เวทีระดับชาติผลักดันการสอบ Certificate ที่เป็นมาตรฐานให้มีรายได้ระหว่างเรียน- ทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นทุน MEXT ศึกษาต่อปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่นทุนศึกษาต่อปริญญาโท ผู้ช่วยนักวิจัย จาก KAIT
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ของ ม.กรุงเทพ จะพาคุณไปเรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบเกม การสร้างโมเดลสำหรับเกม การเขียนโปรแกรมเกม กระบวนการพัฒนาเกม ตลอดจนการผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟทั้ง VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจ ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Garena, Yggdrazil และบริษัทชั้นนำที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา พร้อมสร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน ฝึกงาน และรับโจทย์จริงจากพันธมิตร เรียกได้ว่าหลักสูตรของเราครอบคลุมเรื่องเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟแบบครบวงจร มีครบทั้ง 3 ด้านคือ  Game Development, Game Art และ Game Design  ที่สำคัญคือเรายังเพียบพร้อมด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จัดเต็ม มีห้องปฏิบัติการและแล็บดิจิทัลมีเดียพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบ ทําสื่ออินเทอร์แอคทีฟ งานออกแบบกราฟิก และงานด้านการสตรีมเกมอีกมากมาย รวมทั้งยังมีการมอบโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาขึ้นสู่ Store ระดับสากล และโอกาสรับเลือกผลงานลง Steam สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่นักศึกษาของเรามีโอกาสต่อยอดและเติบโตไปในทางที่หลากหลาย เพราะเราไม่ได้กำหนดปลายทางไว้เฉพาะสายเกมเพียงอย่างเดียว ใครไม่ใช่สายเกมแต่ชอบงานออกแบบ สร้างสื่ออินเทอร์แอคทีฟก็เรียนได้ เมื่อจบออกไปแล้วจึงสามารถเป็นได้ทั้งการเป็นนักพัฒนาเกม (Game Designer) นักพัฒนาโมเดลและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Modeler/Animator) ตลอดจนนักพัฒนา UX/UI (UX Designer/UI Designer) รวมไปถึง นักออกแบบและพัฒนาโลกเสมือนจริงแบบ 3 มิติ (3D Virtual Reality Designer/Developer) และผู้ประกอบการด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Entrepreneur in Game And Interactive Media) ที่อยู่เบื้องหลังเกมและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เราใช้ในปัจจุบัน บันฑิตของเราจึงมีโอกาสได้งานสูงหลังจากเรียนจบ เนื่องจากความต้องการของตลาดเกมมีการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี แล้วคุณจะรู้ว่าเกมไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว! ทำไมต้องเรียนสาขานี้มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ           GAME DEVELOPMENT          GAME ART         GAME DESIGNออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจสร้างรายได้ระหว่างเรียนฝึกงานและรับโจทย์จริง จากภาคอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟจำนวนมากห้องเรียนและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้จัดเต็มแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับ Ritsumeikan University, Kanagawa Institute of Technology และ Ryukoku Universityคว้าโอกาสในโลก Metaverse เต็มรูปแบบ กับตัวจริงจากอุตสาหกรรม ร่วมกับทีม Real Bangkok บริษัท Virtual Based Solution ผู้นำด้านการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนเรียนกับตัวจริงจากอุตสาหกรรม พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำมาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาเรียนจบพร้อมมีงานทำ เนื่องจากความต้องการแรงงานของตลาดเกมสร้างผลงานเกมได้จริงบนทุกแพลตฟอร์มพัฒนาเกมสู่ภาคอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
หากคุณเป็นคนชอบความท้าทายและการแก้ปัญหา สาขานี้คือคำตอบของคุณ!  ในยุคที่ทุกองค์กรต่างมีฐานข้อมูลอยู่บนโลกดิจิทัล โปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านงานซอฟต์แวร์ ผู้ทำหน้าที่คอยบริหารจัดการข้อมูลและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบการทำงานในองค์กร จึงเป็นที่ต้องการในตลาดงานด้านไอทีและมักได้รับค่าตอบแทนสูง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นและพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ได้เรียนรู้สองทักษะควบคู่กันไปจากผู้มีประสบการณ์อย่างบริษัท T-Net และบริษัท G-Able ซึ่งที่เป็นมืออาชีพในวงการ รวมทั้งอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นมืออาชีพในวงการ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างแบบจำลอง การใช้โมเดลเพื่อประกอบการตัดสินใจและทำนายแนวโน้มตามความต้องการขององค์กร ตลอดจนการต่อยอดพัฒนาข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด เพื่อผลักดันนักศึกษาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และเข้าร่วมแข่งขันการประกวด รวมทั้งการผลักดันในนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย หลักสูตรของเรายังครอบคลุมเรื่องการดูแลระบบความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์ และเรียนรู้การป้องกันข้อมูลและการเจาะระบบผ่านซอฟต์แวร์หรือเครือข่าย พร้อมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงกับโซลูชันและ Data ของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และต่อยอดไปสู่การเข้าทำงานจริงหลังจบการศึกษา เส้นทางของอาชีพอย่าง ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) และนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) กำลังรอคุณอยู่! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ เรียน 2 ทักษะควบคู่กัน คือ Data Science วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล และ Cybersecurity ระบบความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์ตอบโจทย์โดนใจเด็กไอทีสายลุย ชอบความตื่นเต้นและท้าทายอาจารย์มากประสบการณ์ให้ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำของวงการลงมือปฏิบัติจริงกับ Solution และ Data ของธุรกิจจริงรายวิชาที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีทักษะทางวิชาชีพ รายวิชามีเนื้อหาครอบคลุม Certificate (CompTIA & Pentest/Security+/Data Science Pathway Depa)อาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมบ่มเพาะและผลักดันนักศึกษา ผลักดันเข้าร่วมโครงการ ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ ผลักดันการสอบ Certificate ที่เป็นมาตรฐาน และสนับสนุนให้มีรายได้ระหว่างเรียนร่วมกับพันธมิตรมืออาชีพในวงการไอที ร่วมบ่มเพาะนักศึกษา เช่น EastGate Tech, Palo Alto, DE2 Solution, T-NETร่วมผลักดันนักศึกษา โอกาสคว้าทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เช่น ทุน MEXT ศึกษาต่อปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น และทุนศึกษาต่อปริญญาโท ผู้ช่วยนักวิจัย จาก KAITเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมาก และเงินเดือนเริ่มต้นสูง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
ระยะเวลาหลักสูตร: 2 ปี (4 ภาคการศึกษา ไม่มีภาคฤดูร้อน) จำนวนหน่วยกิต: 36 หน่วยกิต (เป็นวิทยานิพนธ์ทั้งหมด)รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน (ไม่นับหน่วยกิต)- ระเบียบวิธีการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Research Methodology in Information Technology and Data Science) - สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Seminars in Information Technology and Data Science) หัวข้อวิทยานิพนธ์:  Data Mining, Text Mining, Data Analytics, Cybersecurity, IoT Applications, Business Analytics, Social Network Monitoring and Listening, Games and Interactive Media, Natural Language Processing, Mobile Networking, Artificial Intelligence, Game Analytics, Peer to Peer Network and Applications, Health Informatics, and Other Related Topic 
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์