Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
ยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกและสร้างประโยชน์มากมายให้แก่ประชากรโลกและในระดับอุตสาหกรรม หนึ่งในเทคโนโลยีที่ผู้คนคุ้นเคย คือ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์” ที่พร้อมเป็นตัวช่วยและสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ให้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้วงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ยังคงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถอีกจำนวนมาก เป็นสายอาชีพที่มาแรงติดเทรนด์โลกในยุคนี้อีกด้วย ทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงาน โดยสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  มีตลาดงานกว้าง ครอบคลุมในส่วนของ Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation เรียนรู้งานทั้ง Hardware และ Software ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และก้าวทันข้อมูลยุคใหม่กับ Big Data โดยบัณฑิตจะมีความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ และยังได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพิ่มวิชาเลือกใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถเลือกเรียนได้เองตามความชอบ พร้อมตอบโจทย์ยุคโลกอนาคต ไม่ตกเทรนด์ โดยล่าสุดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ได้เพิ่มวิชาเลือกใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น Blockchain technology & Cryptocurrency, Cybersecurity & Cloud service, Real-time OS (3d Sensing, Mapping), Robotics simulation, Collaborative robots. มาเรียนกับเรา แล้วออกไปขับเคลื่อนโลกใบนี้กัน! ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรมีความทันสมัยรองรับกับเทคโนโลยี Digital Disruptionเน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคตเรียนจบพร้อมไปสอบใบ Certificate ระดับสากลมีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริงได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรมมีห้อง LAB และ เครื่องมือหลากหลาย Lab AI + Robotics Lab + BU CROCCS
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
นี่คืออีกหนึ่งสายอาชีพที่จบแล้วมีงานรองรับทันที! ในยุคที่มัลติมีเดียกลายเป็นความบันเทิงที่อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงเวลา หลายองค์กรจึงต้องการบุคลากรที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถของมัลติมีเดียให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ ของ ม.กรุงเทพ จึงออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมการสร้างงานที่หลากหลายครบวงจร จัดเต็มผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง มาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการออกแบบมัลติมีเดียที่ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและเขียนโปรแกรม สำหรับงานแสดง อีเว้นท์ คอนเสิร์ต การทำ CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงทักษะการเขียนโปรมแกรม การผลิตภาพนิ่งและวิดีโอ ตลอดจนการผลิตสื่อ เนื้อหา และบริการในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในสายงานนี้  ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใดๆ ที่นักศึกษาสนใจ ตั้งแต่บทบาทผู้เริ่มต้นสร้างงานอย่าง Technology Inventor, Production Maker, New Media Innovation หรือตำแหน่งที่ต้องลงรายละเอียดและเป็นฝ่ายดำเนินงานอย่าง Software Programmers, Integration Technology, Application Programmer หรืองานที่เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่าง Interactive Media, Entertainment Implementer Computer, Graphic Technical Supervisor และ Technical Animator ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับบัณฑิตของเรา ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนมัลติมีเดียแบบ Multi-skills ได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายเรียนกับอาจารย์ระดับมืออาชีพทำโปรเจ็กต์จริง เพื่อพัฒนาความสามารถจบไปเป็นที่ต้องการของตลาดงานเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียสำหรับ Event & Exhibition & Concertเน้นพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง ที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการเขียนโปรแกรมนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง มาสร้างเรื่องในงานแสดงและอีเวนท์หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนมีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ อุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงานสร้างผลงาน ด้าน Event และ Entertainment ทั้งส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรม (Software) และการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (Plug and Play)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า เป็นพลังงานหลักในขับเคลื่อนโลกใบนี้ ทำให้สายงานด้านวิศวกรไฟฟ้ายังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ  มาเรียนรู้งานด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนการรักษาคุณภาพระบบไฟฟ้าทั้งในระดับโครงข่ายและภายในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย พร้อมเสริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC, Renewable Energy, Building Management ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในระดับสากล ผ่านการลงมือปฏิบัติภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งอาจารย์ภายในและอาจารย์พิเศษของหลักสูตรที่มาจากภาคอุตสาหกรรม  หลักสูตรของเรายังมีการสนับสนุนให้สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางและเพิ่มโอกาสในการทำงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ทำให้บัณฑิตของเราสามารถไปสอบและทำงานในอาชีพวิศกรไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการสอนที่มุ้งเน้นให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบและปฏิบัติงานจริงได้ นักศึกษาของเราจึงสามารถตอบโจทย์ตลาดอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรไฟฟ้า, Project Enginee, Process Engineer, Maintenance Engineer, Sale Engineer, Product Engineer ตลอดจนผู้จัดการส่วนผลิตไฟฟ้าและฝ่ายต่างๆ หัวหน้าวิศวกรโรงงานหรือบริษัท ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร​​เสริมองค์ความรู้ทางด้าน Renewable Energy และ Building Management ซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันเสริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC ที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจเน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์เรียนจบพร้อมไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริงได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรมมีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ อุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
A.I. (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์เราอย่างไรบ้าง? และถ้าสนใจศึกษาเรื่อง A.I. ต่อไปเราจะทำงานอะไรได้บ้าง? ...หาคำตอบได้ในสาขาวิชานี้ เราคือหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมโยงกับองค์ความรู้รอบตัวทั้ง ทักษะปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจ ด้วยกระบวนการบ่มเพาะที่เน้นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม มีการใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชาเน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้ และสามารถประยุกต์ใช้งาน AI & Data Science มาเชื่อมโยงวิศวกรรมและภาคธุรกิจช่วยให้ทำงานง่ายและแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างกว้างขวางกว่าเดิม ที่สำคัญคือเรายังได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำ ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนอีกด้วย พร้อมออกไปทำงานในสายอาชีพ อาทิ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาข้อมูล วิศวกรข้อมูล วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกร MLOps (Machine Learning Operations) นักวิเคราะห์ข้อมูล และอีกหลายต่อหลายบทบาทที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคต! ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่รวม 2 ทักษะปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเข้าด้วยกันวิชาพื้นฐานได้พัฒนาขึ้นมาใหม่สำหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลโดยเฉพาะเน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริงความร่วมมือกับพันธมิตรครบวงจร  ได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรมมีห้อง LAB และ เครื่องมือหลากหลาย Lab AI + Robotics Lab + BU CROCCSเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและความเป็นสากลให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้าน machine learning / data analytics / software engineer สามารถออกแบบ พัฒนาและประยุกต์ใช้ data-driven solution เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพิ่มโอกาสในการทำงาน เป็นที่ต้องการของตลาดงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program)
Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering aims to produce a Master with in-depth knowledge of electrical and computer engineering. Students will be working alongside a team of faculty and researchers at the School of Engineering on cutting-edge research. Students will be provided with the background needed and comprehensive skills training. Strong emphasis is put on communication skills, research methodology and technical writing as well.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ D.Eng. in Electrical and Computer Engineering (International Program)
D.Eng. in Electrical and Computer Engineering (Research Program)The core requirement of this program is the completion of a substantial research project, which is written up as a thesis. Students are expected to critically investigate an approved topic and to demonstrate an understanding of research methods appropriate to their field.Students will be working alongside a team of faculty and researchers at the school of engineering on cutting edge-research. Students will be provided with the background needed and comprehensive skills training. Strong emphases are put on communication skills, research methodology and technical writing as well.Thesis and Research Topics Optical CommunicationsSoftware Defined Communication SystemsEmbedded SystemsImage ProcessingNano TechnologiesSensor NetworksMultimediaGraduation Requirements The students must meet the following requirements to graduate with the M.Eng in Electrical and Computer EngineeringCompletion all the required courses of the programPass all the required Examination (Candidacy, Proposal and Final Defense)Pass the English qualification test as specified in the program.Have at least two publication in national or international journals (with peer reviews) in well-known database, i.e., ISI, SciMargo, Elsevier, etc.CurriculumDoctor of Engineering in Electrical and Computer Engineering is research-based program. Even though the program is research program, students are required to take some foundation courses such as research methodology, seminar, or other related courses with no credit. In addition, the students are also required to participate in academic events such as academics conferences, symposium, workshop, seminar, and etc.The curriculum for the doctoral program in Electrical and Computer Engineering are divided into 2 tracks based on previous degree of the students.Track 1: For students holding master degree levelTotal Credits 48 CreditsFundamental and Basic Topics (no credits)Research MethodologySeminarsThesis 48 CreditsTrack 2: For students holding Bachelor degree levelTotal Credits 72 CreditsFundamental and Basic Topics (no credits)Research MethodologySeminarsThesis 72 CreditsSemester PeriodSemester 1 August – DecemberSemester 2 January – MaySummer Semester (if applicable) June – July 
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์