สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

 หลักสูตรปริญญาโท

ระยะเวลาหลักสูตร: 2 ปี (4 ภาคการศึกษา ไม่มีภาคฤดูร้อน) 

จำนวนหน่วยกิต: 36 หน่วยกิต (เป็นวิทยานิพนธ์ทั้งหมด)

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน (ไม่นับหน่วยกิต)

- ระเบียบวิธีการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Research Methodology in Information Technology and Data Science) 

- สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Seminars in Information Technology and Data Science) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์:  Data Mining, Text Mining, Data Analytics, Cybersecurity, IoT Applications, Business Analytics, Social Network Monitoring and Listening, Games and Interactive Media, Natural Language Processing, Mobile Networking, Artificial Intelligence, Game Analytics, Peer to Peer Network and Applications, Health Informatics, and Other Related Topic

 

ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล) ระยะเวลาเรียน: 2 ปี สถานที่: Bangkok University Main Campus เปิดรับสมัคร: เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2567