Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เน้นความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร ตอบโจทย์อาชีพที่หลากหลายในอนาคตมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้หลักการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษมิติใหม่ พร้อมเข้าถึงทักษะทางนิเทศศาสตร์ กับ โครงการพิเศษความร่วมมือระหว่างสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และคณะนิเทศศาสตร์ ที่ให้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษได้เสริมทักษะด้านนิเทศศาสตร์ตั้งแต่ปี 1 บ่มเพาะภาษาผสานกับทักษะเฉพาะทางได้อย่างลงตัว เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดเป็นอาชีพที่ใช่ในอนาคต ทำไมต้องเรียนสาขานี้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์เฉพาะทางในเชิงลึกและประยุกต์เพื่อใช้งานจริง  มุ่งเน้นทักษะฟังพูดอ่านเขียน และภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พร้อมเพิ่มความรู้ด้านวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ และการแปล เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงสาขาและมีประสบการณ์ สามารถเลือกแผนการเรียนตามความสนใจได้เลือกความสนใจเฉพาะด้านได้หลากหลายมีโอกาสฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศผลักดันให้นักศึกษาสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อโอกาสในการทำงาน และโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศต่อยอดทักษะทางวิชาชีพและความเข้มข้นทางวิชาการตอบโจทย์อาชีพยุคใหม่ ทำงานได้หลากหลายกว่าที่คิด
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
เรียนรู้งานบริการและการจัดการโรงแรมในทุกขั้นตอน การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องพักโรงแรมแบบ Standard  แบบ Deluxe และแบบ Suite ห้องฝึกปูเตียง ห้องจัดดอกไม้ ห้องสปา ห้องครัว ภัตตาคาร คาเฟ่ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม พร้อมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยโครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาภาษาและฝึกงานโรงแรมในต่างประเทศมี 4 Tracks ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ 1. Food & Beverage 2. Wellness & Spa3. Entrepreneur 4. Banquet & Catering  ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติในทุกทักษะที่สำคัญของงานโรงแรมเลือกภาษาที่ 3 ได้ตามความสนใจ (เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี)ได้ฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเสมือนจริง ในห้องปฏิบัติการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อุปกรณ์ครบแบบ 1 ต่อ 1 เข้าถึงทุกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติอาจารย์ประจำมีความเชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษมีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ส่งเสริมทักษะที่หลากหลายเพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและธุรกิจมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสายงานบริหาร เพื่อฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเสริมทักษะการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการโครงการ 3+1 ได้เรียนและฝึกงานจริง เตรียมความพร้อมเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี ฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จาก 3 สถาบัน  IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ Manchester Metro Politant ประเทศอังกฤษ และปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการจัดการการโรงแรม และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจสายการบินคือการเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้คน  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มาพร้อมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ รายวิชาตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม เสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน เรียนกับตัวจริง ลงมือทำจริง จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้โจทย์จริง เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาดการขนส่งสินค้า การบริหารท่าอากาศยาน เทคโนโลยี และทักษะภาษาต่างประเทศ ยกระดับจาก Airlines สู่ Aviation เนื่องจาก Aviation Industry ไม่ได้มีเฉพาะด้าน Airline Business แต่ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถสร้าง Career Path ให้กับนักศึกษาได้ เช่น งาน Cargo & Logistic  เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำรองที่นั่ง การคิดราคา การออกบัตรโดยสาร ไปจนถึงการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินครอบคลุมหลายสายงานในธุรกิจการบิน มีกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 Tracks 1) Inflight Services : การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน2) Ground Passenger Services : การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3) Air Cargo and Ramp Operation : การขนส่งสินค้าทางอากาศและปฏิบัติงานลานจอดอากาศยานนอกจากนี้ ภาควิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มประโยชน์ให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานที่จริงระหว่างการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนครบทุกมิติตอบโจทย์ทุกสายงานการบินในรูปแบบการ เรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงผู้สอนมีประสบการณ์จริงในธุรกิจสายการบินทั้งในและต่างประเทศอาจารย์ประจำของภาควิชาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน มีความรู้ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 10 ปีอาจารย์พิเศษในสายอาชีพส่งตรงจากสายการบินชั้นนำฝึกงานในอุตสาหกรรมจริง เรียนจบโอกาสได้งานทันทีพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งภาษา บุคลิกภาพ Mindset รวมถึงทักษะการให้บริการภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศ พร้อมทำงานในระดับสากลวางเส้นทางอาชีพแบบรายบุคคล สร้างความเชี่ยวชาญด้วย Track การเรียนที่ชัดเจนมีภาษาที่ 3 ที่จำเป็นต่องานการบินให้เลือกเรียนห้องปฏิบัติการจำลองครบครันทันสมัย เครื่องบินจำลอง Boeing 787 Dreamliner และอาคารผู้โดยสารจำลอง The terminalมีความร่วมมือกับองค์กรและสายการบินชั้นนำ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
ก้าวทันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรที่รวมศาสตร์งานบริการแบบครบวงจร ทั้ง Tourism Management, MICE Management, Wellness Tourism Management, และ Cruise Management ไว้ที่เดียวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศและโลกเป็นอันดับต้นๆ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้การดูแลโดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รายวิชาครอบคลุมตำแหน่งงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญ ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีที่ใช้การได้จริง และรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีเครือข่ายพันธมิตรครบทุกด้านการท่องเที่ยว ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงความหลากหลายของธุรกิจ พร้อมต่อยอดการทำงานในธุรกิจที่แตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศได้ 6 กลุ่ม (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส) เน้นการฝึกงานเพื่อเตรียมความเป็นมืออาชีพ ทำงานจากโจทย์จริง และประสบการณ์จริง โดยมีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย BU Travel และมีหลักสูตรฝึกงานและสหกิจศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีโครงการ TMCA ที่ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ ให้นักศึกษาสามารถต่อยอดสู่อาชีพ Online Content Creator ด้วยการนำส่วนหนึ่งของวิชาจากคณะนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น Digital Media Narratives/ Celebrity and Influencer Branding / Blog and Vlog for Lifestyle/ Travel Program เป็นต้น ทำไมต้องเรียนสาขานี้เนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเรือสำราญรายวิชาครอบคลุมตำแหน่งงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมีทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเรือสำราญจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นสากล และส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการเรียนทุกขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์จริงในการจัดนำเที่ยว และการเดินทางจริงมีเครือข่ายพันธมิตรครบทั้งด้านการท่องเที่ยวและเรือสำราญ ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงความหลากหลายของธุรกิจ พร้อมต่อยอดการทำงานในธุรกิจที่แตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ เลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน และฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สำหรับการปฏิบัติงานในงานท่องเที่ยวและเรือสำราญ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพการฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และโอกาสทำงานหลังจบการศึกษา DEK67 แบบฟอร์มการจองสิทธิ์ที่นั่งเรียน  คลิกที่นี่  คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยฝ่ายรับสมัครนักศึกษา จะทำการติดต่อกลับ และสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย*หลักสูตรปรับปรุงและอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
           หลักสูตรด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเข้าถึง Trend โลก ที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ           โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สร้างหลักสูตรที่พร้อมให้ผู้เรียนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้พร้อมแข่งขันระดับนานาชาติ           หลักสูตรมีความพร้อม ที่จะส่งเสริมการเรียนในทุกด้าน ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจและเข้าถึงในศาสตร์งานบริการครบทุกมิติ ด้วยการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตัวจริงในวงการที่มากประสบการณ์ กับสถานที่ที่มีความพร้อม ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงและรับความรู้จากมืออาชีพด้วยตนเอง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีพันธมิตรมากมายที่ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการเรียนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประโยชน์อย่างสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นด้วยกลุ่มศิษย์เก่าที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จมากมาย
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์