Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เรารวมศาสตร์ของศิลปะและการสื่อสารไว้ด้วยกันที่นี่! มาเรียนรู้ศาสตร์ในการสื่อสารผ่านงานศิลปะ กับสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของ ม.กรุงเทพ ที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบในสื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบพื้นฐาน การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตัวอักษร การถ่ายภาพ การออกแบบภาพเคลื่อนไหวและการกำกับศิลป์ จนถึงการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่องค์กร เพื่อให้เหล่านักศึกษากลายเป็นบุคลากรที่สร้างสรรค์ประสบการณ์และต่อเติมจินตนาการให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของคณะจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบในสาขาต่างๆ อย่างใกล้ชิด สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของ ม.กรุงเทพ ยังมีโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรที่จะร่วมกันพัฒนาผลงานนักศึกษา เพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ และเรายังเน้นการเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบน Digital Platform เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย  โลกของอาชีพหลากหลายในด้านนี้กำลังรออยู่ อาทิ กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer) อาร์ตไดเร็กเตอร์ (Art Director) นักออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity Design) หรือกระทั่งงานที่เฉพาะทางอย่าง Interactive Media Design, Motion Graphic Designer, Visual Effect Designer, Animator และ Typography Design ฯลฯ มั่นใจได้เลยว่า เหล่านักศึกษาของเราจะเติบโตไปเป็นศิลปินนักสื่อสารที่เล่าเรื่องราวผ่านงานออกแบบในสาขาต่างๆ ได้อย่างตรงใจผู้คนแน่นอน ทำไมต้องเรียนสาขานี้​​หลักสูตรครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ ทั้งการวาดมือ และคอมพิวเตอร์สร้างทักษะพื้นฐานและรสนิยมที่ดีในการออกแบบนักศึกษามีทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบน Digital Platformอ.ประจำมีความรู้เฉพาะด้าน อ.พิเศษเชี่ยวชาญจากหลายสาขามาสอนมากที่สุดนักออกแบบที่สร้าง Concept ผลงานอย่างมีมูลค่าและมีความเป็นสากลนักศึกษาได้รับมุมมองจากอาจารย์ 2 ท่านในการเรียน 1 วิชาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์พร้อมสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์พิเศษ ในวงการออกแบบนักศึกษาได้ทําความรู้จักและสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์เพื่อการทํางานต่อไปในอนาคตเรียนรู้จากโจทย์จริง พร้อมนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรโครงการบริษัทออกแบบจําลองที่สนับสนุนการสอน นักศึกษาเรียนรู้การทำงานบริษัทออกแบบ ตั้งแต่ กระบวนการรับงาน คิดงาน คิดค่าใช้จ่าย จนถึงการนำเสนองานโครงการพัฒนาผลงานนักศึกษาเพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเรียนรู้เทรนด์การออกแบบนิเทศศิลป์ระดับสากล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนรู้การออกแบบแฟชั่นแบบเจาะลึกรอบด้าน ตั้งแต่การวาดภาพประกอบแฟชั่น การตัดเย็บ การวางแผนการออกแบบ การประยุกต์ใช้ ไปจนถึงการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยสามารถเลือกวิชาเรียนที่เป็นวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งทางสาขาของเรามีวิชาที่น่าสนใจมากมาย มีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสายแฟชั่นคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นยังเป็นพันธมิตรกับองค์กรและบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศในการมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนในหลายโปรเจกต์ และยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลองทำงานจริง ได้ฝึกงานกับผู้ประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับโจทย์จริงจากทางมืออาชีพ เป็นการสร้างความพร้อมก่อนการทำงานในโลกแห่งความจริง การเรียนการสอนใน สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ม.กรุงเทพ แยกออกเป็น 2 กลุ่มการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ 1. มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ เช่น Fashion designer, Accessories designer, Textiles designer และ Pattern maker โดยผู้เรียนกลุ่มนี้จะมุ่งไปในสายแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นหลัก เป็นผู้สนใจงานการออกแบบและตัดเย็บ เพื่อสร้างชิ้นงานแฟชั่น  2.  มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นคนทำงานสายแฟชั่นด้านการสร้างคอนเทนต์เป็นหลัก เช่น Digital content creator, Stylist, Makeup artist และ Fashion journalist ผู้เรียนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่สนใจเรื่องแฟชั่นเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างคอนเทนต์และทำงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น โดยไม่ต้องเรียนรู้การออกแบบ ตัดเย็บ หรือการประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นทักษะหลัก แต่มุ่งเน้นศาสตร์การนำเสนอผลงานเกี่ยวข้องกับแฟชั่น ทำไมต้องเรียนสาขานี้ : เรียนรู้กระบวนการออกแบบแฟชั่นแบบเจาะลึกรอบด้าน ปูพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานสายแฟชั่นเป็นมากกว่าแฟชั่นดีไซน์เนอร์ ตอบโจทย์การรองรับงานทางด้านแฟชั่นที่หลากหลายมากขึ้น อาจารย์ประจำเข้มข้นวิชาการ อาจารย์พิเศษเข้มข้นประสบการณ์ สอนโดยผู้ทำงานในสายงานจริงในวงการแฟชั่นมีวิชาเลือกเสริมทักษะในการทำงานแฟชั่นเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้ากับเทรนด์โลก ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและบริษัท ให้ความรู้และให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงเตรียมพร้อมการเรียนการสอนโปรแกรม CL0 ซึ่ง ได้รับความนิยมและงานใช้ในวงการ พร้อมการเรียนการสอนการใช้ 3D printing ซึ่งได้รับความนิยมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมสร้างผลงาน Portfolio สำหรับการทำงานในอนาคตสร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน มีอาจารย์ให้คำแนะนำในการเลือกฝึกงานให้เข้ากับเป้าหมายทางอาชีพเน้นวิเคราะห์สร้างโจทย์ครอบคลุมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ผลงานในชั้นเรียนสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทันทีมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานกับผู้ประกอบการจริง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ชอบงานศิลปะ? ชอบวาดรูป? อยากเป็นศิลปิน? อยากเป็นนักออกแบบ? อยากเป็นช่างภาพ?เพราะศิลปะไม่ใช่แค่การสร้างงานศิลปะ แต่ยังรวมไปถึงการออกแบบประสบการณ์และเติมเต็มการรับรู้ให้กับผู้ชมอีกด้วย สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จึงส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดและออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะรอบดาน ทั้งด้านศิลปะ เทคโนโลยี และเข้าใจการทำธุรกิจ คิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานศิลปะและการออกแบบหลายแขนง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่เป็นศิลปินและนักออกแบบผู้มีชื่อเสียง เพื่อให้นักศึกษาสามารถทํางานด้านศิลปะได้หลากหลายอาชีพ สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานในปัจจุบันและอนาคตได้ 5 กลุ่มวิชาที่ตอบโจทย์การออกแบบที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่สนใจหรือเชี่ยวชาญ เพื่อเจาะลึกและต่อยอดการทํางานในอนาคต 1.กลุ่มวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และภาพประกอบ  (Animation, Character and Illustration Design)เรียนออกแบบคาแรกเตอร์ ออกแบบภาพประกอบ พร้อมใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ได้เรียนรู้การทำการตลาด จนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบคาแรคเตอร์ นักเขียนสตอรี่บอร์ด นักเขียนการ์ตูน ศิลปินออกแบบแนวคิด แอนิเมเตอร์ นักออกแบบของเล่น และอีกมากมาย 2. กลุ่มวิชาศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)เรียนรู้การสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะที่เน้นความแปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิม เน้นความคิดสร้างสรรค์โดยต้องเข้าใจระบบการคิดและโครงสร้างของสังคมผ่านการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีศิลป์ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น  ศิลปิน ภัณฑารักษ์ อาจารย์สอนศิลปะ นักวิจารณ์ศิลปะ เจ้าของธุรกิจด้านศิลปะ และอีกมากมาย3. กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ (Product, Service and Experience Design)เน้นทักษะด้านการวิเคราะห์การออกแบบ ด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนาให้ครอบคลุม การออกแบบวิธีการ และออกแบบการสร้างประสบการณ์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นธุรกิจจริงได้เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นักออกแบบประสบการณ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นักพยากรณ์แนวโน้มด้านการออกแบบ และอีกมากมาย 4. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการภ่ายภาพและสร้างธุรกิจ (Photography Technology and Business Creation)เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ ไม่ว่าแบบเชิงพาณิชย์หรือแบบศิลปะ รวมทั้งอยากเปิดสตูดิโอถ่ายภาพหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพถ่าย ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ เทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีความต้องการพัฒนาทักษะในด้าน ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวิธีการสื่อสารด้วยภาพ พร้อมโอกาสการทำงานในระหว่างเรียนกับมืออาชีพ ร่วมกับพาร์ทเนอร์องค์กร และสตูดิโอชั้นนำ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น Photographer, Art Director Creative Director, YouTuber, Design Entrepreneurs5. กลุ่มวิชาสหวิทยาการการออกแบบ (Interdisciplinary Design)เรียนข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ เน้นความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตอบโจทย์อาชีพใหม่ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัด โดยมีอาจารย์คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยแนะแนวเส้นทางอาชีพได้  เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary or Multidisciplinary Designer)  และอีกมากมาย 
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์