Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของ ม.กรุงเทพ ยึดมั่นในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรด้านกฎหมาย ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ผ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้าใจบริบทของยุคสมัย เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยครอบคลุมไปถึงกฏหมายยุคใหม่ (อาทิ กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาจะได้รับการเสริมด้วยประสบการณ์ด้วยห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ให้ได้ฝึกฝน แสดงฝีมือการว่าความในมิติต่างๆ โดยอยู่ในการดูแลของคณาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์ที่จะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และเรายังมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครบวงจรที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของนักศึกษาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน สถาบันของเราพิสูจน์คุณภาพมาแล้วจากศิษย์เก่าของเราที่สามารถสอบได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยม ซึ่งเป็นคนที่ 5 ของประเทศ และเป็นคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิต  มาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการค้นหาความจริงและความถูกต้องกับเรา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ผู้มีวิสัยทัศน์และผดุงความเป็นธรรมในสังคม ทำไมต้องเรียนสาขานี้เน้นกฎหมายยุคใหม่ เช่น กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายอวกาศ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขวิชาเลือกทันสมัยตอบโจทย์ธุรกิจ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กฎหมายแพ่งและอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายองค์การระหว่างประเทศเพิ่มวิชาเลือกเสรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการทำงานในอนาคต เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล แนะแนวการสอบใบอนุญาตว่าความและเนติบัณฑิต ผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือทางวิชาการและทุนการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศเรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ระดับผู้พิพากษา อัยการ ทนายความและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนได้การรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมาย นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์ และการทำงานในบริษัทภาคธุรกิจชั้นนำได้สามารถใช้คุณวุฒิต่อยอดสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ศิษย์เก่าได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยมเหรียญทองซึ่งเป็นคนที่ 5 ของประเทศ และคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเคยได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิตเรียนปฏิบัติการว่าความในศาลจำลองเน้นเรียนกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในวงการที่มากด้วยประสบการณ์โอกาสนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ มาฝึกปฏิบัติงานจริงในระหว่างศึกษาเพิ่มประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพ ได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายยุคใหม่ทันโลกได้เปรียบมากกว่า           มีทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ เรียนกฎหมายให้ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอดความรู้นำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ตลาดงานและภาคธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก สามารถประยุกต์ความรู้ไปทำงานจริงในองค์กรด้านต่างๆ ได้หลากหลาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอก 2 กลุ่ม คือ 1. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนในระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น การผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ในเรื่องของกรอบ กติกา ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนในการขับเคลื่อนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมในรูปแบบของสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อคุ้มครองสินค้าประเภทที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าที่มีรูปแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการแข่งขันของสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมต่อไป ครบทุกมิติ เลือกสาขาวิชาเฉพาะทางตามความชอบและความถนัด           มีกลุ่มวิชาเฉพาะทางที่จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ลึก รู้จริง เน้นกฎหมายสมัยใหม่ที่ใช้ทำงานได้จริง ทำงานได้หลากหลายทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงล่าสุดที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานปัจจุบันที่ขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างความทันสมัยของวิชาการและต่อยอดความรู้ พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและการค้นคว้า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตอบรับความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ช่วงการดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคมภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคมภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์