Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture Program) ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิดและทักษะการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการศึกษาองค์ความรู้ในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบ เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่วิชาชีพทางสถาปัตยกรรมในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคต และเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ หลักสูตรครอบคลุม พรบ.สถาปนิก ทั้ง 5 แขนงได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งจากสภาสถาปนิกและมาตรฐานวิชาชีพสากลเรียนจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ จบสายไหนก็สามารถเรียนได้ ก็สามารถเรียนได้ เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1สอนโดยนักวิชาการและสถาปนิกแนวหน้าของวงการทำโปรเจกต์จริง นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากงานจริงอุปกรณ์การเรียนทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสร้างสรรค์ มีแหล่งเรียนรู้และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรทางด้านสถาปนิก อาคารปฏิบัติการรองรับการสร้างแบบขนาดจริงการเรียนเข้มข้น อาจารย์ดูแลทั่วถึงแบบ 2:1 (วิชา Thesis in interior design)ผลักดันให้นักศึกษาส่งงานประกวดเพื่อสร้าง Portfolio และทำ Project ที่สร้างได้จริงมีโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย คุณภาพสูง เช่น 3DMAX/ BIM/ ENSCAPE/ SKETCHUP ได้รับความร่วมมือกับองค์กร บริษัทออกแบบชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทย เป็นที่เดียวที่ร่วมกับ NIA และ CEA นำโครงการพัฒนาเมือง มาสอนในวิชาเรียนผลักดันให้ส่งงานประกวดเพื่อสร้าง Portfolio และทำโปรเจกต์ที่สร้างได้จริง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่เกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คน สิ่งแวดล้อม สามารถผสมผสานความงามและประโยชน์ใช้สอยให้เข้ากันได้อย่างลงตัว เจาะลึกถึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียด บ่มเพาะนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานทุกขั้นตอน ก้าวทันโลกของการออกแบบ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล รวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพและทำธุรกิจในด้านนี้ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับองค์กรต่างๆ การทำงานอิสระ หรือการเปิดบริษัทของตัวเองก็ตาม ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป๊ได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งจากสภาสถาปนิกและมาตรฐานวิชาชีพสากลเรียนจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ก็สามารถเรียนได้เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1สอนโดยนักวิชาการและสถาปนิกแนวหน้าของวงการทำโปรเจกต์จริงนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากงานจริงการเรียนการสอนในระบบ Studio ตามความเชี่ยวชาญอุปกรณ์การเรียนทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสร้างสรรค์โอกาสได้ฝึกงานในบริษัทชั้นนำในเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีวิชาเลือกใหม่ Universal Design การออกแบบเพื่อคนทุกคนมีแหล่งเรียนรู้และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรทางด้านสถาปนิกอาคารปฏิบัติการรองรับการสร้างแบบขนาดจริงการเรียนเข้มข้น อาจารย์ดูแลทั่วถึงแบบ 2:1(วิชา Thesis in interior design)ผลักดันให้นักศึกษาส่งงานประกวด เพื่อสร้าง Portfolio และทำ Project ที่สร้างได้จริงมีโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย คุณภาพสูง เช่น 3DMAX/ BIM/ ENSCAPE/ SKETCHUPได้รับความร่วมมือกับองค์กร บริษัทออกแบบชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 Master of Architecture Program is an intensive bilingual program (Thai-English) for those who have apassion for architecture, interior design, and innovative architectural business. With the research-baseddesign approach, this program extends the brighter pathways both in architectural design andconstruction industries including academic careers in architecture.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรสองภาษาสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในวงการออกแบบและก่อสร้าง หลักสูตรเปิดกว้างสำหรับผู้สมัครที่จบปริญญาตรีสายสถาปัตยกรรมหลัก และการออกแบบภายในมาโดยตรง รวมไปถึงผู้สมัครที่จบปริญญาตรีจากสาขาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ลงลึกมากขึ้นทั้งด้านแนวคิด เทคโนโลยีความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้อาคาร หลักสูตรมุ่งเน้นด้านการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งภายในภายนอกและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้เรียนสามารถเติมเต็ม ประสบการณ์และปรับคุณวุฒิภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและอาจารย์พิเศษที่เป็นนักออกแบบ และนักธุรกิจแถวหน้าของวงการออกแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจออกแบบให้กว้างขวางมากขึ้น โดยผ่านEcosystem และ Partnership ของหลักสูตร ที่เป็นองค์กรชั้นนำและสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ระดับชาติและนานาชาติมี 3 สาขาวิชาเอก สถาปัตยกรรม (Architecture)สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)นวัตกรรมและการบริหารจัดการงานออกแบบ (Innovative Design and Management) Working While Learningตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีเวลาน้อย เรียนเฉพาะวันเสาร์ สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ มีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 1.5 ปีInternational Experiencesหลักสูตรสองภาษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ  ช่วงในการดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคมภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคมภาคฤดูร้อน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์