ปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพที่รู้จริงด้านวิชาการ และปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และธำรงไว้ซึ่งความดี

ปณิธาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีปณิธานที่จะสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการและทักษะเชิงปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชน ในการถ่ายทอดและสะท้อนภาพของสังคมโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และธำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมของสังคม อันสอดคล้อง กับปณิธานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่ความดี”

ค่านิยม

CREATIVE

    Creativity      ความคิดสร้างสรรค์

    Responsibility  ความรับผิดชอบต่อสังคม

    Excellence   คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ

    Agility   ความพร้อมในการปรับตัวตามสถานการณ์

    Trust   ยึดมั่นในความซื่อตรง

    International ความเป็นสากล

    Vision  มองการณ์ไกล

    Entrepreneurial Spirit  การมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์แบบสร้างสรรค์ 360 องศา (Creative Convergence) ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักสรรสร้างสาระที่มีคุณภาพ (Creative Content Creator) มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

เป้าหมาย

มุ่งเป็นคณะนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอันดับหน่ึงของประเทศไทย และเป็นสถาบัน ช้ันนําในระดับอาเซียน

พันธกิจ

คณะนิเทศศาสตร์มีพันธกิจดังนี้คือ

  1. พัฒนาสู่ความเป็นสถาบันชั้นนําทางด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์แบบสร้างสรรค์ 360 องศา (Creative Convergence) ท้ังในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ที่สามารถพัฒนา งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ งานบริการทางวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
  2. ผลิตบัณฑิตท่ีเป็นนักสรรสร้างสาระที่มีคุณภาพ (Creative Content Creator) และ มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

อัตลักษณ์

มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล

  • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:53 น.