มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เหนือกว่าด้วยหลักสูตรที่สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลที่มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยี และแนวโน้มของโลก ธุรกิจสมัยใหม่อย่างรอบด้าน เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดําเนินงานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นที่สุดของนักเล่าเรื่อง นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพที่ใครๆ ต้องการ พร้อมเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การจัดอีเวนต์ (Creative Event) โดยได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับ Event Organizer ระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอีเวนต์ เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์และสามารถทำงานได้จริงเมื่อจบออกไป ผู้สอนเป็นคณาจารย์มืออาชีพ พร้อมอาจารย์พิเศษเฉพาะทางที่จะมาสอนประสบการณ์ตรงให้เด็กพีอาร์ถึงในห้องเรียน ต่อยอดความสำเร็จด้วยการเรียนกับบรรยากาศจริง และฝึกงานกับพันธมิตรบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ จบไปทำงานได้หลากหลาย เพราะทุกองค์กรต้องการนักประชาสัมพันธ์ พร้อมเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง โดยผลผลิตสุดท้ายของหลักสูตร ผู้เรียนจะเรียนรู้ทั้งการเป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล และนักสร้างสรรค์อีเวนต์ ซึ่งจะทำให้มีประสบการณ์ที่มีคุณค่าแตกต่างจากผู้อื่น และสามารถทำงานได้หลากหลาย และเรียนรู้ปรับตัวได้ไวกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาชีพนักประชาสัมพันธ์ เป็นอาชีพอันดับต้นๆ ที่เป็นที่ต้องการขององค์กรทุกประเภท สามารถทำงานได้หลากหลายทั้งใน Agency หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพเป็นผู้จัดการขึ้นไป นอกจากนี้ยังสามารถทำอาชีพอิสระ และเจ้าของธุรกิจสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสอันเป็นไปได้ทางธุรกิจ ตำแหน่งงานของผู้ที่จบสาขาประชาสัมพันธ์ อาทิ นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์การตลาด นักสื่อสารการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ นักบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต นักวางแผนการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ (Digital Strategist) และนักจัดอีเวนต์ นอกจากนี้ผู้ที่จบสาขาการประชาสัมพันธ์ สามารถทำธุรกิจส่วนตัว ทำงานอิสระ ได้รวดเร็วตั้งแต่เรียนจบ รวมถึงมีอาชีพใหม่ๆ อาทิ เจ้าของบริษัทประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เจ้าของบริษัทออแกไนเซอร์ เจ้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ดูแลบริหารจัดการภาพลักษณ์ศิลปินและบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Modeling Owner, Artist Relations, Image Maker, Celebrity Relations) ผู้นำความคิดโดยใช้สื่อออนไลน์ (Online Influencer Modelling) นักเขียน /นักรีวิวออนไลน์ (Blogger) เจ้าของโมเด็ลลิ่ง (Modeling Owner) ผู้จัดการวิกฤตออนไลน์ (Online crisis manager) และผู้จัดการภาพลักษณ์ออนไลน์ (Online Image Manager)
เทอมแรก 24,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 327,580

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)

Bachelor of Communication Arts (Public Relations)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

Public Relations


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)