รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน และรศ.สุมิตรา ศรีวิบูลย์

รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน อาจารย์ประจำโครงการปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ และ รศ.สุมิตรา  ศรีวิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของบทความเรื่อง มุมมองของผู้ประกอบการไทยต่อมาตรฐานฮาลาล รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น รางวัลที่ได้รับคัดเลือกจากคะแนนประเมินสูงสุด โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“รางวัลที่ได้รับเป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อสังคมในฐานะผู้ประกอบการและผู้บริโภค จากการที่ม.กรุงเทพเน้นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการก็ควรตระหนักว่า มาตรฐานฮาลาลเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่รับรองกระบวนการการผลิต คุณภาพของสินค้าและบริการ ว่าสอดคล้องตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลาม ซึ่งมุสลิมทั่วโลกสามารถบริโภคได้จะเป็นประโยชน์ในการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคมุสลิมทั้งในและนอกประเทศ”

  • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 0 543, 00:00:00 น.