คณะนิเทศศาสตร์

Facilities

คณะนิเทศศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — Acting Studio
Acting Studio
สำหรับฝึกการแสดง ตั้งแต่การทำความเข้าใจตัวละคร ไปจนถึงการฝึกซ้อมให้เข้าถึงบทบาท ในห้องนี้มีกระจกบานใหญ่ที่ทำให้นักแสดงแต่ละคนเห็นสีหน้า ท่าทาง พร้อมปล่อยของออกมาได้ถึงอารมณ์มากขึ้น

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที