เลือกเรียนคุ้มค่าอย่างไร ?

 

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ แน่นอนว่าความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นในการทำงานอย่างยิ่ง มาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร

 

  • ได้ชื่อว่าเรียนกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ผู้สอนประกอบด้วยอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการสอนยาวนาน และอาจารย์พิเศษที่เป็นมืออาชีพระดับต้นๆ ของธุรกิจและหน่วยงานรัฐ เช่น SCB, PTT Global Chemical
  • หลักสูตรมีการเรียนการสอนแบบ Project-based เพื่อมุ่งสร้างนักวิเคราะห์และนักวางแผนด้านการสื่อสารที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการวิชาการกับการปฏิบัติงานวิชาชีพของตนเอง และพร้อมเป็นผู้นำการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
  • การเรียนแบบ Project-Based ผสมผสาน Lecture และ Coaching ซึ่งนำโครงการจริงจากองค์กรธุรกิจหลากหลาย มาให้นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
  • ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา
  • มีเครือข่ายศิษย์เก่าสาขานิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ
  • จบไปเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร ด้วยวิธีการสอนแบบผสมผสาน หลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคม ดังนั้น จึงทำให้หลักสูตรสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
  • สามารถเรียนจบ ภายใน 1 ปี