ร่วมมือกับตัวจริงในวงการ
เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือกว่า

  Faculty Members


ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม

อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์

รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม

อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์

ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง

อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์

รศ.ดร. บุษบา สุธีธร (มสธ.)

อาจารย์พิเศษ

คณะนิเทศศาสตร์

คุณกิตติ ไชยพร

อาจารย์พิเศษ

คณะนิเทศศาสตร์

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์

อาจารย์พิเศษ

คณะนิเทศศาสตร์

คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา

อาจารย์พิเศษ

คณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต

อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์

รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ

อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์

ดร.มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย

อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์