Job Opportunities


- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารกลยุทธ์องค์กร
- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
- นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการสื่อสารองค์กร
- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานโฆษณา
- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์องค์กร
- นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
- นักบริหารจัดการประเด็นและวิกฤติองค์กร                    
- นักวางแผนรณรงค์โครงการ
- นักวางแผนสาระและกิจกรรมสร้างสรรค์องค์กร
- นักวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
- บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ขององค์กร
- บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
- บริษัทรับจัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์กร
- นักบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร เช่น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์/ ชุมชนสัมพันธ์  รัฐกิจสัมพันธ์   สื่อมวลชนสัมพันธ์