Admission

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์


โดยเรียนทุกวันเสาร์ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ซึ่งสามารถเรียนจบได้ ภายใน 1 ปี โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 เทอม ดังนี้
เทอมที่ 1 เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม
เทอมที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม
เทอมที่ 3 เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม

 

มีแผนการศึกษาให้ผู้เรียนเลือกดังนี้

นักศึกษาแผน ก. (วิทยานิพนธ์)
นศ. 700    วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนตามที่ข้อบังคับกำหนด) 
(ต้องเรียนและสอบผ่านวิชา TCA 672 Advanced Communication Research)
TCA 700     THESIS


นักศึกษาแผน ข. (สอบประมวลความรอบรู้) 
วิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)
เลือกเรียนวิชาตามความสนใจ จำนวน 12 หน่วยกิต
โดยต้องเรียนวิชา TCA 701 Independent Study (6 หน่วยกิต) เป็น 1 ในวิชาเลือกนั้นด้วย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.bu.ac.th
  2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)
     


ให้การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน
พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 Tuition & Fees

แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
192,630 (เสาร์) 177,430 (เสาร์)

หมายเหตุ

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์


แผน ก. วิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์