เลือกเรียนคุ้มค่าอย่างไร ?

 

        หากคุณเป็นคนที่เท่าทันเทคโนโลยี อัพเดต Trend โลกอยู่เสมอ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ในการดำเนินชีวิต การสื่อสารการตลาดดิจิทัล ถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ หากมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาเนื้อหาในโลกออนไลน์ได้ ก็จะสามารถขับเคลื่อนและสร้างธุรกิจในช่องทางที่มีพลัง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่มและมีประสิทธิภาพ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมสนับสนุนการเรียนที่เต็มไปด้วยคุณภาพ


มีวิชาเรียนที่แตกต่างและน่าสนใจ
อาทิ SEARCH MARKETING, DIGITAL CONTENT MARKETING AND CONTENT DEVELOPMENT, CHANNEL PLANNING, PERFORMANCE MARKETING, DIGITAL CREATIVITY AND COPY WRITING

 

 เรียนจบในหนึ่งปี ก็เป็นมืออาชีพได้
เป็นหลักสูตรที่มีหน่วยกิตทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยจะมีการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus ซึ่งผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนจบในหลักสูตรนี้ภายใน 1 ปีเท่านั้น


เรียนกับสุดยอดอาจารย์ตัวจริงในวงการ
มืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตัวจริงจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน จึงมั่นใจได้ว่าเนื้อหาการเรียนนั้นได้คุณภาพที่ดีที่สุด


หลักสูตรได้ทำความร่วมมือกับกูรูด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดหาอาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษโดยเน้นความรู้ที่ทันยุคสมัย หรือเป็นนวัตกรรมล่าสุด สามารถมองทะลุ Trend ในอนาคต  เรียนรู้เข้มข้นจากประสบการณ์ตรงของสุดยอดนักการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตัวจริงระดับประเทศ  ในรูปแบบ Team Teaching คือ 1 รายวิชาจะสอนโดยทีมคณาจารย์มืออาชีพหลายท่าน ร่วมกันในแต่ละหัวข้อที่แต่ละท่านเชี่ยวชาญ 


มีการทำโปรเจ็กต์ที่พัฒนาขึ้นในวิชาเรียน
เน้นการเรียนการสอนแบบ Professional based คือเรียนจริง รับโจทย์จริง ร่วมกันสร้างนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสำหรับอนาคต โดยผู้เรียนจะได้ใช้องค์ความรู้จากทั้งอาจารย์และวิทยากรพิเศษมาทำโปรเจ็กต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์


มุ่งเน้นสร้างนักการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ platform การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนนำความสามารถไปประยุกต์กับสายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เรียกได้ว่าเป็นนักการดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการันตีได้จากศิษย์เก่ามากมาย

 


หลักสูตรเชื่อมั่นว่า ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีความรู้ด้านการสื่อสาร สร้างเนื้อหาและถ่ายทอดสารโดยวิธีการเล่าเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการวิเคราะห์ความสำเร็จของการสื่อสาร และนำความรู้ด้านวิชาการไปใช้กับการปฏิบัติงานในอาชีพได้
- มีทักษะด้านเทคโนโลยีออนไลน์ เข้าใจถึงระบบและขั้นตอนการทำงานของการสื่อสารดิจิทัลรวมทั้งสามารถสร้างผลงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานด้านดิจิทัล
- มีความเข้าใจด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โดยสามารถนำความเข้าใจนั้นไปพัฒนาต่อยอด
- มีความสามารถในการปรับใช้ความรู้ด้านการสื่อสาร การตลาด และเทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
- สามารถวิเคราะห์ platform การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด นักโฆษณา นักวางแผนสื่อโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

2. บริษัทที่ปรึกษาด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารการตลาดที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

3. ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการใช้การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ

4. ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา สาขาได้ประชาสัมพันธ์สาขาการสื่อสารแบรนด์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลสู่ความสำเร็จที่เหนือกว่า