Job Opportunities

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


1. นักวิเคราะห์การตลาดสื่อออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่วางแผนสื่อดิจิทัล
3. นักบริหาร/ผู้อำนวยการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เว็บไซต์
4. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดดิจิทัล
5. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์องค์กร
6. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
7.  นักบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร
8.  ผู้ประสานงานด้านสื่อสังคมออนไลน์
9. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่การตลาดบนเว็บไซต์
10. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อใหม่
11. บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ขององค์กร
12. บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์
13. บริษัทที่ปรึกษาด้านการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์
14. นักวิเคราะห์การตลาดสื่อใหม่
15. นักวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์และสื่อสร้างสรรค์
16. นักการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
17. นักบริหาร/ผู้อำนวยการสื่อดิจิทัล
18. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ Search Engine Optimization (SEO)
19. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Interactive
20. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Paid Search
21. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Optimization