Admission

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  • เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะและพลานามัยที่สมบูรณ์พร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา
  • ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


โดยมีแผนการศึกษาให้ผู้เรียนเลือกดังนี้

นักศึกษาแผน ก. (วิทยานิพนธ์) 
สด. 659 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนตามที่ข้อบังคับกำหนด)
DC 659 Thesis

นักศึกษาแผน ข. (สอบประมวลความรอบรู้) 
วิชาเลือก (ELECTIVE COURSES) เลือกเรียนวิชาตามความสนใจ จำนวน 2 วิชา หรือ 6 หน่วยกิต และต้องเรียนวิชา สด. 600 การค้นคว้าอิสระ (DC 600 Independent Study) 6 หน่วยกิต


Independent Study
สด. 600 การค้นคว้าอิสระ
DC 600  Independent Study

INDEPENDENT ELECTIVE
สด. 614 การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์
DC 614 Relationship Marketing Communications

สด. 617 การบริหารจัดการชุมชนออนไลน์
DC 617 Online Community Management

สด. 619 การพาณิชย์บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
DC 619 Electronic Commerce

สด. 620 การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ
DC 620 Data Analytics and Visualization

สด. 621 การสัมมนาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
DC 621 Digital Marketing Communications Seminar


เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
  • สำเนารายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • *สมัครด้วยตนเอง หรือผ่านทางออนไลน์ www.bu.ac.th
     


 Tuition & Fees


หมายเหตุ

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล


แผน ก. วิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์