สาขาวิชาวารสารศาสตร์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะและความชำนาญ เพื่อพร้อมที่จะก้าวออกไปประกอบอาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพด้านวารสาร ภายใต้ปณิธาน “ผลิตนักคิด ผลิตคนทำงาน ผลิตนักวารสารศาสตร์ ที่มีคุณภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม” โดยเริ่มต้นจากการเสริมสร้างทักษะในการค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนการรู้จักใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินคุณค่าทางข่าว เพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านอย่างมีสาระและสร้างสรรค์

โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ที่มีรายวิชาที่เน้นหนักไปทางด้านงานหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งในรูปแบบของการผลิตเนื้อหา เช่น งานข่าว งานบทความและสารคดี ไปจนถึงการผลิตและออกแบบจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หรือจะเลือกศึกษาทางวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานวารสารในรูปของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ วารสารศาสตร์ออนไลน์ การรายงานข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง การบริหารสื่อวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การจัดการข้อมูลดิจิทัลก่อนการพิมพ์ เป็นต้น

 

เทอมแรก 45,880
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 338,980

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)

Bachelor of Communication Arts (ฺJournalism)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

Journalism


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)