มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะและความชำนาญ เพื่อพร้อมที่จะก้าวออกไปประกอบอาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพด้านวารสาร ภายใต้ปณิธาน “ผลิตนักคิด ผลิตคนทำงาน ผลิตนักวารสารศาสตร์ ที่มีคุณภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม” โดยเริ่มต้นจากการเสริมสร้างทักษะในการค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนการรู้จักใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินคุณค่าทางข่าว เพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านอย่างมีสาระและสร้างสรรค์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ที่มีรายวิชาที่เน้นหนักไปทางด้านงานหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งในรูปแบบของการผลิตเนื้อหา เช่น งานข่าว งานบทความและสารคดี ไปจนถึงการผลิตและออกแบบจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หรือจะเลือกศึกษาทางวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานวารสารในรูปของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ วารสารศาสตร์ออนไลน์ การรายงานข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง การบริหารสื่อวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การจัดการข้อมูลดิจิทัลก่อนการพิมพ์ ฯลฯ
เทอมแรก 44,980
ตลอดหลักสูตร 339,080

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)

Bachelor of Communication Arts (ฺJournalism)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

Journalism


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)