หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นวารสารศาสตร์ดิจิทัล)

การประยุกต์ของนิเทศศาสตร์ (Integrated Communication) ที่สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่สนใจได้

ในยุคท่ี่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และพฤติกรรมการเสพสื่อดิจิทัลของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมากขึ้น มีการปรับตัวของสื่อต่างๆ และการผลิตคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มสู่ช่องทางออนไลน์ และทุกธุรกิจยังต้องการคนผลิตสื่อรุ่นใหม่ที่เข้าใจเนื้อหาออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัล ด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นวารสารศาสตร์ดิจิทัล เพื่อให้หลักสูตรการเรียนการสอนมีความทันสมัย ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ เน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ คิดคอนเทนต์ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม และปรับตัวให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นวารสารศาสตร์ดิจิทัล

  • Blogger
  • Reviewer
  • Online Publisher
  • Online Reporter
  • Corporate Communication Content Creator
  • Communication Specialist
เทอมแรก   24,880 14,880

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   340,980 330,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2565

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์ และการสร้างตราสร้างสรรค์)

Bachelor of Communication Arts (Public Relations, Advertising, Journalism, and Creative Branding)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นวารสารศาสตร์ดิจิทัล)

Digital Journalism


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)