สาขาวิชาการสื่อสารตรา

ทุกวันนี้การสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องกับทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ธุรกิจบริการ สร้าง แบรนด์อีเว้นท์ สร้างแบรนด์สถานที่ สร้างแบรนด์องค์การรวมถึงการ สร้างแบรนด์บุคคล เพื่อให้ทุกสิ่งที่ผ่านกระบวน การสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าและนำไปสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เป็นที่ต้องการและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย

สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ จึงเป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักวางกลยุทธ์ด้าการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ การออกแบบเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ การสร้างแบรนด์ตัวบุคคล นอกจากนี้ผู้ที่หลักสูตรนี้ ยังมุ่งสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วย เมื่อการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดมูลค่า อีกทั้งสร้างประสบการณ์ เราจะพยายามสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักสร้างแบรนด์รุ่นใหม่ใน 7 สัมผัส

สัมผัสที่ 1 เรียนกับอาจารย์ตัวจริงที่มีประสบการณ์และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดัง และเรียนกับวิทยากรระดับ CEO และเจ้าของแบรนด์

สัมผัสที่ 2 เรียนรู้จากแบรนด์จริงผ่านการเที่ยวควบคู่ไปกับการเรียนรู้

สัมผัสที่ 3 ฝึกปฏิบัติกับกรณีศึกษาและโจทย์จริงด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์

สัมผัสที่ 4 โอกาสในการฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์บริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสารแบรนด์ ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กรที่มีอยู่ในบริษัทต่างๆ

สัมผัสที่ 5 ลงมือทำโปรเจ็คท์สร้างแบรนด์ธุรกิจของตนเอง ตั้งแต่กำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์ออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมแนวทางการสื่อสารแบรนด์ที่มีสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา

สัมผัสที่ 6 เรียนรู้ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ การเรียนแบบคลาสเล็กสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และวิทยากรอย่างเป็นกันเอง เรียนแบบเวิร์คชอพทดลองทำจริง เรียนรู้ผ่านการจัดสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นเทรนด์หรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ

สัมผัสที่ 7 วิชาที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับการทำงานในโลกการทำงานจริง

เทอมแรก 24,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 327,580
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารตรา)

Bachelor of Communication Arts (Brand Communications)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการสื่อสารตรา

Brand Communications


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)