สาขาวิชาการสื่อสารตรา

ทุกวันนี้การสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องกับทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ธุรกิจบริการ สร้าง แบรนด์อีเว้นท์ สร้างแบรนด์สถานที่ สร้างแบรนด์องค์การรวมถึงการ สร้างแบรนด์บุคคล เพื่อให้ทุกสิ่งที่ผ่านกระบวน การสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าและนำไปสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เป็นที่ต้องการและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย

สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ จึงเป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักวางกลยุทธ์ด้าการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ การออกแบบเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ การสร้างแบรนด์ตัวบุคคล นอกจากนี้ผู้ที่หลักสูตรนี้ ยังมุ่งสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วย เมื่อการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดมูลค่า อีกทั้งสร้างประสบการณ์ เราจะพยายามสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักสร้างแบรนด์รุ่นใหม่ใน 7 สัมผัส

สัมผัสที่ 1 เรียนกับอาจารย์ตัวจริงที่มีประสบการณ์และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดัง และเรียนกับวิทยากรระดับ CEO และเจ้าของแบรนด์

สัมผัสที่ 2 เรียนรู้จากแบรนด์จริงผ่านการเที่ยวควบคู่ไปกับการเรียนรู้

สัมผัสที่ 3 ฝึกปฏิบัติกับกรณีศึกษาและโจทย์จริงด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์

สัมผัสที่ 4 โอกาสในการฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์บริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสารแบรนด์ ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กรที่มีอยู่ในบริษัทต่างๆ

สัมผัสที่ 5 ลงมือทำโปรเจ็คท์สร้างแบรนด์ธุรกิจของตนเอง ตั้งแต่กำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์ออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมแนวทางการสื่อสารแบรนด์ที่มีสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา

สัมผัสที่ 6 เรียนรู้ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ การเรียนแบบคลาสเล็กสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และวิทยากรอย่างเป็นกันเอง เรียนแบบเวิร์คชอพทดลองทำจริง เรียนรู้ผ่านการจัดสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นเทรนด์หรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ

สัมผัสที่ 7 วิชาที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับการทำงานในโลกการทำงานจริง

เทอมแรก 24,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 327,580
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2563

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารตรา)

Bachelor of Communication Arts (Brand Communications)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการสื่อสารตรา

Brand Communications


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)