ศิษย์เก่า

คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์
Executive Vice President
BBQ Plaza
คุณกรอบแก้ว ปันยารชุน
อดีตผู้จัดฝ่ายสื่อสารการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ , ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
บริษัทโคคา โคลา ประเทศไทย
คุณอรสา โตสว่าง
Market Intelligence Director
Thai Beverage Marketing
คุณเอก พัฒนภิรมย์
หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์
DTAC
คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์
ผู้จัดการส่วนหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คุณปิยรัตน์ เทศดนตรี
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
คุณกมลชนก โชติสมิทธิ์กุล
Senior PR and Communication Manager
Clarins
คุณจงจิตต์ อินทุ่ง
Associate Director of Artist Management
บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด