สาขาวิชาโฆษณา

จากประสบการณ์ในการสร้างคนโฆษณาที่ใช้ความคิด สร้างสรรค์นําการตลาดจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงนักการโฆษณา ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นนักโฆษณา ผู้บริหารงานโฆษณา และครีเอทีฟที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพด้วยผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงจากบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) ชั้นนํา บริษัทวิจัยด้านการโฆษณา (Advertising Research Company) และบริษัทผลิตงานโฆษณา (Production House) สาขาวิชาการโฆษณายังมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และปฏิบัติได้จริง ฝึกฝนและพัฒนาการสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ การวางแผนรณรงค์โฆษณาที่เน้นกระบวนการคิดอย่างครบวงจร และมีมาตรฐานเพื่อให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถนําผลงานโฆษณาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง หลักสูตรของสาขาวิชาการโฆษณายังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ได้มากกว่าการโฆษณา ด้วยการส่งเสริมให้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งระดับในประเทศและนานาชาติ การอบรมสัมมนา และโครงการแคมเปญการประกวด ประจําปีทั่วประเทศของภาควิชาหรือโครงการ MADD Awards เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้หลักสูตรสาขาการวิชาการโฆษณาที่เปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นนักโฆษณาที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณา ด้านการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์การผลิตสื่อ ด้านการบริหารงานโฆษณา ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์ ด้านการออกแบบกราฟิก
เทอมแรก 24,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 334,080
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)

Bachelor of Communication Arts (Advertising)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาโฆษณา

Advertising


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)