General Information

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

Master of Communication Arts Program in Strategic Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)           :    นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

ชื่อย่อ  (ไทย)            :    นศ.ม. (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

ชื่อเต็ม  (อังกฤษ)     :    Master of Communication Arts (Strategic Communications)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)       :    M.Com.Arts (Strategic Communications)

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารกลยุทธ์องค์กร
 • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
 • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 • นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการสื่อสารองค์กร
 • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานโฆษณา
 • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์องค์กร
 • นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
 • นักบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร เช่น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์/ ชุมชนสัมพันธ์  รัฐกิจสัมพันธ์  สื่อมวลชนสัมพันธ์
 • นักบริหารจัดการประเด็นและวิกฤติองค์กร                     
 • นักวางแผนรณรงค์โครงการ
 • นักวางแผนสาระและกิจกรรมสร้างสรรค์องค์กร
 • นักวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
 • บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ขององค์กร
 • บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
 • บริษัทรับจัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์กร