สาขาบริหารธุรกิจ

 

การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีความจำเป็น อย่างยิ่งในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) ที่ดำเนินการสอนโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบริหารและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้พร้อมเข้าสู่สภาวะการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรนี้เน้นหลักบริหารธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญโดยตระหนักถึงความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีทางวิชาการ และภาคปฏิบัติในโลกธุรกิจและสิ่งแวดล้อมจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในเชิงวิเคราะห์และในเชิงปฏิบัติ โดยร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกับของจริง นอกจากนี้หลักสูตร นี้ยังเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสำคัญในการร่วมกันทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรนอกจากนี้ยังเน้นที่จะปูรากฐานที่สำคัญ ต่อการพัฒนานักศึกษาและผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต และยังเน้นให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในโลกธุรกิจระดับนานาชาติอีกด้วย


 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารในส่วนงานของภาคธุรกิจและภาครัฐ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นต้น

- นักวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ

- ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจให้แก่องค์กรต่างๆ

- ปรึกษาอิสระด้านการเขียนโครงการธุรกิจเพื่อขออนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงิน

- ผู้วิเคราะห์และวางแผนทางการเงินในสถาบันการเงินและสถาบันอื่นๆ

- ผู้วิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านการลงทุนนักวิจัยด้านธุรกิจ
 

แผน ก. วิทยานิพนธ์ 218,430 บาท
(เสาร์)
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ 217,430 บาท
(เสาร์)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาบริหารธุรกิจ

Master of Business Administration


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด