สาขาบริหารธุรกิจ

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 หลักสูตรปริญญาโท

          ยุคแห่งเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทุกธุรกิจจึงต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ 

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความพร้อมผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน สามารถประยุกต์ทักษะเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ สร้างศักยภาพทางการบริหารให้บุคลากรเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้นำ และทักษะทำงานเป็นทีมได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมจะขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสำเร็จและยืนอยู่ในแนวหน้า หรือสามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้

หมายเหตุ : หลักสูตรอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

วุฒิการศึกษา: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) หลักสูตร: 2 ปี (เรียนวันเสาร์) ค่าเล่าเรียน: แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ 218,430 บาท / แผน ข. การค้นคว้าอิสระ 217,430 บาท สถานที่: Bangkok University Main Campus เปิดรับสมัคร: 4 มกราคม - 21 มิถุนายน 2565