มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาบริหารธุรกิจ

 

การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีความจำเป็น อย่างยิ่งในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) ที่ดำเนินการสอนโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบริหารและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้พร้อมเข้าสู่สภาวะการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรนี้เน้นหลักบริหารธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญโดยตระหนักถึงความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีทางวิชาการ และภาคปฏิบัติในโลกธุรกิจและสิ่งแวดล้อมจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในเชิงวิเคราะห์และในเชิงปฏิบัติ โดยร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกับของจริง นอกจากนี้หลักสูตร นี้ยังเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสำคัญในการร่วมกันทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรนอกจากนี้ยังเน้นที่จะปูรากฐานที่สำคัญ ต่อการพัฒนานักศึกษาและผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต และยังเน้นให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในโลกธุรกิจระดับนานาชาติอีกด้วย


 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารในส่วนงานของภาคธุรกิจและภาครัฐ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นต้น

- นักวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ

- ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจให้แก่องค์กรต่างๆ

- ปรึกษาอิสระด้านการเขียนโครงการธุรกิจเพื่อขออนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงิน

- ผู้วิเคราะห์และวางแผนทางการเงินในสถาบันการเงินและสถาบันอื่นๆ

- ผู้วิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านการลงทุนนักวิจัยด้านธุรกิจ
 

แผน ก. วิทยานิพนธ์ 213,430 บาท
(เสาร์ / อาทิตย์)
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ 212,430 บาท
(เสาร์ / อาทิตย์)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาบริหารธุรกิจ

Master of Business Administration


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด