คณะผู้บริหาร

ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.นิตนา ฐานิตธนกร
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
หัวหน้าภาควิชาการตลาด
ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ
หัวหน้าภาควิชาการเงิน
อ.นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
ดร.วิลาสินี ตู้จินดา
หัวหน้าภาควิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นจีน
ดร.หนึ่งหทัย อินทขันตี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ