คณะผู้บริหาร

ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.นิตนา ฐานิตธนกร
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ
หัวหน้าภาควิชาการเงิน
ดร.นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ดร.หนึ่งหทัย อินทขันตี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
อ.โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์
หัวหน้าภาควิชาการตลาด
ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อ.ณัฐวรรธน์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล