คณะผู้บริหาร

ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.นิตนา ฐานิตธนกร
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.หนึ่งหทัย อินทขันตี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
ดร.วรวัฒน์ จรดล
หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์วชิรวิชญ์ สิริปิยพัทธ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
หัวหน้าภาควิชาการตลาด
ดร.กิตติภูมิ ศุภมนตรี
ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล
ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
ดร.รพีสร เฟื่องเกษม
หัวหน้าภาควิชาการเงิน
ดร.วิษุวรรต ชูจันทร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)