คณะบริหารธุรกิจ

Executives / Faculty Members

คณะบริหารธุรกิจ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — อาจารย์วชิรวิชญ์ สิริปิยพัทธ์
อาจารย์วชิรวิชญ์ สิริปิยพัทธ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที