คณะบริหารธุรกิจ

Executives / Faculty Members

คณะบริหารธุรกิจ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ดร.หนึ่งหทัย อินทขันตี
ดร.หนึ่งหทัย อินทขันตี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ

หัวหน้าภาควิชาการจัดการ

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที