คณะบริหารธุรกิจ

Executives / Faculty Members

คณะบริหารธุรกิจ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที