สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 หลักสูตรปริญญาโท

Master of Architecture Program is an intensive bilingual program (Thai-English) for those who have apassion for architecture, interior design, and innovative architectural business. With the research-baseddesign approach, this program extends the brighter pathways both in architectural design andconstruction industries including academic careers in architecture.

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรสองภาษาสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในวงการออกแบบและก่อสร้าง หลักสูตรเปิดกว้างสำหรับผู้สมัครที่จบปริญญาตรีสายสถาปัตยกรรมหลัก และการออกแบบภายในมาโดยตรง รวมไปถึงผู้สมัครที่จบปริญญาตรีจากสาขาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ลงลึกมากขึ้นทั้งด้านแนวคิด เทคโนโลยีความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้อาคาร หลักสูตรมุ่งเน้นด้านการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งภายในภายนอกและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้เรียนสามารถเติมเต็ม ประสบการณ์และปรับคุณวุฒิภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและอาจารย์พิเศษที่เป็นนักออกแบบ และนักธุรกิจแถวหน้าของวงการออกแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจออกแบบให้กว้างขวางมากขึ้น โดยผ่านEcosystem และ Partnership ของหลักสูตร ที่เป็นองค์กรชั้นนำและสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ระดับชาติและนานาชาติ

  • มี 3 สาขาวิชาเอก 

สถาปัตยกรรม (Architecture)

สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

นวัตกรรมและการบริหารจัดการงานออกแบบ (Innovative Design and Management)

  •  Working While Learning

ตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีเวลาน้อย เรียนเฉพาะวันเสาร์ สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ มีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 1.5 ปี

  • International Experiences

หลักสูตรสองภาษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ 

 

ช่วงในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

วุฒิการศึกษา: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Architecture Program) ระยะเวลาเรียน: 2 ปี (เรียนวันเสาร์) สถานที่: Bangkok University Main Campus เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 มิถุนายน 2566