สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ดีไซน์สู่ความสำเร็จ ก้าวแรกกับการเป็นผู้ประกอบการออกแบบมืออาชีพ ความรู้ที่สะสม สู่สถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างนักออกแบบที่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ศึกษาพัฒนาแนวคิดวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอยู่เสมอ ด้วยงานออกแบบที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมภายใน

งานสถาปัตยกรรมใดๆ มักบูรณาการขึ้นจากองค์ความรู้หลายสาขา นักออกแบบที่มีความสามารถด้านการออกแบบดีเยี่ยมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ทักษะด้านการบริหารจัดการ ความเข้าใจในการวางแผน จัดการในเชิงธุรกิจ เป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีธุรกิจออกแบบเป็นของตัวเอง ยิ่งกว่านั้นความรู้ด้านพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อม กลไกทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ จะช่วยเพิ่มพูนความรอบรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งระดับประเทศและนานาชาติ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการออกแบบภายใน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของทั้งนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ ให้สามารถเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจ และมีทักษะด้านการวางแผนการบริหารจัดการงานออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยสำหรับบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในสาขาต่างๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาอื่นๆ ได้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กันและกันด้วย โดยแยกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่ครอบคลุมขอบข่ายงานออกแบบที่หลากหลายตามความสนใจของผู้ศึกษาและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นด้านการจัดการความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์และความชำนาญจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งสายวิชาการและวิชาชีพสู่นักศึกษาเป็นสำคัญ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน)

  1. สถาปนิกภายในเฉพาะทาง
  2. นักวิจัย
  3. อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
  4. นักวิชาการในบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการภายใน)

  1. ผู้ประกอบการด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  2. นักวิจัย
  3. อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
  4. นักวิชาการในบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
แผน ก. วิทยานิพนธ์ 206,430 บาท
(เสาร์)

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)

Master of Architecture (Interior Architecture)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Architecture

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Master of Architecture


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด