คณะบริหารธุรกิจ — Programs

International Business Management

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชา — สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ
- กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
- การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ
- เทคโนโลยีสำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
- การจัดการส่งออกและนำเข้า
- สัมมนาธุรกิจจีน
- จีนในโลกยุคใหม่
- ข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภคจีน
- วัฒนธรรมการค้าจีน
- กลยุทธ์การตลาดจีนในตลาดโลก
- การเป็นผู้ประกอบการสู่ธุรกิจจีน
- การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัลจีน
- กระบวนการทางการค้าระหว่างประเทศจีน
- การฟังและการพูดภาษาจีนระดับต้น
- การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที