ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธาน

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนการสอนด้านภาษา และอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อรองรับตลาดงานที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  2. มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล
  3. ให้บริการทางวิชาการ / วิชาชีพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล

 

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564, 16:09:14 น.