ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธาน

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วยความรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งรู้คุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม

พันธกิจ

  1. จัดหลักสูตรที่ผู้เรียนนำไปประกอบอาชีพได้ในระดับชาติและนานาชาติ
  2. มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล
  3. ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:53 น.