สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ

หลักสูตรปีการศึกษา 2567 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศและโลกเป็นอันดับต้นๆ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้การดูแลโดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยหลักสูตรที่รวมศาสตร์งานบริการแบบครบวงจร ทั้ง Tourism, MICE, Wellness และ Cruise ไว้ที่เดียว

  • เนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รายวิชาครอบคลุมตำแหน่งงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญ ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีที่ใช้การได้จริง และรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

  • มี 4 กลุ่มวิชา เฉพาะด้าน Tourism, MICE, Wellness และ Cruise Management 

  • มีเครือข่ายพันธมิตรครบทุกด้านการท่องเที่ยว ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงความหลากหลายของธุรกิจ พร้อมต่อยอดการทำงานในธุรกิจที่แตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ 

  • สามารถเลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศได้ 6 กลุ่ม (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส)

  • เน้นการฝึกงานเพื่อเตรียมความเป็นมืออาชีพ ทำงานจากโจทย์จริง และประสบการณ์จริง โดยมีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย BU Travel เพื่อการปฏิบัติงานในงานท่องเที่ยวและเรือสำราญ

  • ได้ประสบการณ์จริง จัดทัวร์ จองโรงแรม และได้ออกทริปเดินทางจริง

นอกจากนี้เรายังมีโครงการ TMCA ที่ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ ให้นักศึกษาสามารถต่อยอดสู่อาชีพ Online Content Creator ด้วยการนำส่วนหนึ่งของวิชาจากคณะนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น Digital Media Narratives/ Celebrity and Influencer Branding / Blog and Vlog for Lifestyle/ Travel Program เป็นต้น รวมทั้งยังมีกลุ่มวิชาภาษาที่ 3 ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ และมีหลักสูตรฝึกงานและสหกิจศึกษาอีกด้วย 

สามารถก้าวสู่อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายนี้ได้อย่างมั่นใจ 

อาชีพคนชอบเที่ยว 

- เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว
- เจ้าของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์/ หัวหน้าทัวร์
- นักการตลาด นักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
- พนักงานบริษัทนำเที่ยว/ พนักงานบริษัทธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
- พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA

อาชีพด้าน Cruise Management 

- พนักงานปฏิบัติงานส่วนครัวบนเรือสำราญ
- พนักงานปฏิบัติงานส่วนจัดเลี้ยงและห้องอาหารบนเรือสำราญ
- พนักงานปฏิบัติงานส่วนห้องพักบนเรือสำราญ
- พนักงานปฏิบัติงานส่วนบาร์และเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
- พนักงานปฏิบัติงานส่วนขายของที่ระลึกบนเรือสำราญ

อาชีพด้าน Wellness Tourism

- ผู้ดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ผู้นำด้านนันทนาการสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- พนักงานแนะนำบริการการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- พนักงานในธุรกิจสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สปา

อาชีพคนชอบไมซ์

- ผู้จัดงานประชุมวิชาชีพ (Professional Convention Organizer: PCO)
- ผู้วางแผนจัดงานประชุม (Project Planner)
- ผู้ดูแลเรื่องการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Professtional Exhibition Organizer. PCO)
- ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดนิทรรศการและการประชุม
- พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการ และการประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติเช่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชมและนิทรรศการ และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หากต้องศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

เทอมแรก 26,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 340,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และเรือสำราญ)

Bachelor of Arts in Travel and Cruise Management

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ

Travel and Cruise Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)